Jätevedenpuhdistus

Vuonna 2018 Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin yhdyskuntajätevesiä yhteensä noin 17,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin 0,3 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muhokselta ja Utajärveltä johdettiin jätevesiä Taskilan puhdistamolle 522 229 m³ ja Iistä 266 870 m³ siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä noin 61 546 m³. Oulunsalon suuralueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Vuonna 2018 jätevesiä johdettiin puhdistamolle 390 887 m³. Taskilan puhdistamolla jätevedet käsitellään ensin kemiallisesti, jonka jälkeen keskimäärin noin 70 % jätevedestä johdetaan aktiivilieteprosessiin ja sieltä edelleen jälkisuodatusyksikön kautta purkukaivolle, josta puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkea pitkin Perämereen. Noin 30 % tulevasta jätevedestä johdetaan kemiallisen käsittelyn jälkeen uuteen MBR-prosessiin, josta vesi menee suoraan purkukaivoon ja edelleen em. purkuputkella Perämereen.

Jätevedestä poistettava liete johdetaan KemiCondprosessiin ja sieltä edelleen lingoilla tapahtuvan kuivauksen ja välivarastoinnin kautta jatkokäyttöön. Taskilan puhdistamon koko toimintaa koskeva ympäristöluvan tarkistamishakemus oli ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä joulukuusta 2012 lähtien ja uusi lupapäätös saatiin 6.7.2017. Oulun Vesi valitti uudesta lupapäätöksestä typenpoiston osalta Vaasan hallinto-oikeuteen 4.8.2017. Vesi käynnisti Taskilan puhdistamoa koskevan typenpoiston tehostamisselvityksen yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa marraskuussa 2014 ja tehostamista koskeva esisuunnitelma valmistui helmikuussa 2015. Vuonna 2016 kilpailutettiin kalvomoduulien toimittaja ja toimittajaksi valittiin HyXo Oy. Kalvotyypin valinnan jälkeen voitiin tehdä toteutussuunnitelmat loppuun koko hankkeen osalta ja urakoiden kilpailutus tapahtui keväällä 2017. Rakennustyöt käynnistyivät Taskilassa kesäkuussa 2017 ja uusi MBR-tekniikkaan perustuva laajennusosa otettiin käyttöön lokakuussa 2018.

MBR-tekniikka (membrane bioreactor = kalvobioreaktori) on puhdistusmenetelmä, joka yhdistää aktiivilieteprosessiin perustuvan orgaanisen aineen poiston sekä kalvosuodatukseen perustuvan mekaanisen lietteen erottamisen. Perinteisessä aktiivilieteprosessissa lietteen erottaminen tapahtuu jälkiselkeytyksessä laskeuttamalla. MBR-tekniikassa puhdistettu vesi johdetaan sellaisenaan pois laitokselta puhdistettuna jätevetenä ja erotettu liete palautetaan takaisin prosessiin. Kalvosuodatuksella saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi puhdistustulos varsinkin kiintoaineen poiston suhteen. Kalvotekniikka vaatii myös vähemmän tilaa verrattuna perinteiseen aktiivilieteprosessiin.

Taskilan puhdistamon MBR-yksikössä on käytössä Suez Water Technologies & Solutions –kalvovalmistajan ZeeWeed 500D -onttokuitukalvot, joiden huokoskoko on 0,04 µm. Kalvomateriaalina on käytetty polyvinyylideenifluoridia (PVDF) ja koko MBR-yksikön suodatuspinta-ala on yhteensä noin 49 000 m². Nykyisessä yksikössä on lisäksi noin 25 % laajennusvaraus kalvomoduuleja lisäämällä. ZeeWeed 500D -onttokuitukalvot ovat altaissa upotettuina jäteveteen ja vesi kulkee kuitujen ulkopuolelta kalvon läpi kuidun sisälle pienen alipaineen avustuksella. Kalvoilla voidaan erottaa jätevedestä muun muassa bakteerit, solut, osa viruksista sekä muut huokoskokoa isoimmat partikkelit.

Kesän 2018 aikana jatkettiin Oulun ranta-alueiden bakteeritarkkailua. Seurannan tarkoituksena on ollut selvittää desinfioinnin vaikutusta sekä puhdistetun jäteveden mikrobiologiseen laatuun että Oulun edustan merialueen tilaan. Taskilasta lähtevä puhdistettu jätevesi hygienisoitiin touko-elokuun välisenä aikana permuurahaishapolla. Desinfioinnista saadut tulokset ovat olleet hyviä ja käytetty hygienisointimenetelmä poistaa tehokkaasti bakteereja jo pienellä syöttömäärällä. Taskilan puhdistamolla sijaitsevan tasausaltaan katolle rakennettiin kesällä 2016 aurinkovoimalaitos, josta saadaan sähköenergiaa hyödynnettäväksi laitoksen omiin käyttötarpeisiin. Aurinkosähköjärjestelmän laskennallinen vuosituotantomäärä on 94 000 kWh ja vuonna 2018 paneelit tuottivat sähköä yhteensä 91 790 kWh.

 

Lietteenkäsittely


Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete kuivattiin lingoilla noin 22 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen ja lietettä syntyi vuonna 2018 yhteensä noin 29 655 tonnia. Oulun Vesi hankkii jätevesilietteen hyödyntämisen kokonaispalveluna Kemira Operon Oy:ltä. Jätevesilietteen hyödyntäminen koostuu KemiCond-käsittelystä ja sitä seuraavasta jatkokäsittelystä. Lietteen jatkokäsittely tehdään joko aumakompostointina Vasikkasuolla tai lietettä viedään sellaisenaan kasvualusta- ja peltokäyttöön. Lietteen siirrosta sekä sen kompostoinnista Vasikkasuolla huolehtii Kemira Operon Oy:n aliurakoitsijana toimiva VRJ Pohjois-Suomi Oy. KemiCond-käsiteltyä lietettä kuljetettiin vuonna 2018 Oulun lähialueen pelloille noin 18 490 tonnia maanparannusaineeksi. Vasikkasuolle vietiin lietettä kompostoitavaksi yhteensä noin 11 165 tonnia. Vasikkasuon kompostointialueen ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin saatiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.12.2017. Annetun päätöksen mukaisesti tulee lietteen vastaanotto Vasikkasuolla lopettaa 30.4.2020 mennessä ja lietettä saa kompostoida alueella enintään 31.12.2020 saakka.

Oulun Vesi käynnisti kestävän kehityksen mukaiseen lietteenkäsittelyratkaisuun tähtäävän kilpailuttamismenettelyn syksyllä 2017. Uudella käsittelyratkaisulla pyritään turvaamaan lietteen jatkokäyttö 1.5.2020 eteenpäin vähintään 10 vuoden ajaksi. Oulun Vesi lähetti viimeisen vaiheen tarjouspyynnön tarjoajille joulukuussa 2018 ja päätös uudesta palveluntuottajasta tehdään alkuvuonna 2019. Taskilassa tapahtuva lietteenkuivaus tullaan myös saneeraamaan kokonaan uusiksi vuosien 2019 ja 2020 aikana.