Jätevedenpuhdistus

Vuonna 2017 Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin yhdyskuntajätevesiä yhteensä noin 17,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Muhokselta ja Utajärveltä johdettiin jätevesiä Taskilan puhdistamolle 585 178 m³ ja Iistä 269 975 m³ siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä noin 66 200 m³. Oulunsalon suuralueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen. Vuonna 2017 jätevesiä johdettiin puhdistamolle 404 134 m³.
Taskilan puhdistamolla jätevedet käsitellään ensin kemiallisesti, jonka jälkeen ne johdetaan aktiivilieteprosessiin ja sieltä edelleen jälkisuodatusyksikköön. Suodatusyksiköstä puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkea pitkin Perämereen. Jätevedestä poistettava liete johdetaan KemiCond-käsittelyyn ja sieltä edelleen lingoilla tapahtuvan kuivauksen ja välivarastoinnin kautta jatkokäyttöön.


Taskilan puhdistamon koko toimintaa koskeva ympäristöluvan tarkistamishakemus oli ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä joulukuusta 2012 lähtien ja uusi lupapäätös saatiin 6.7.2017. Oulun Vesi valitti uudesta lupapäätöksestä typenpoiston osalta Vaasan hallinto-oikeuteen 4.8.2017. Vesi käynnisti Taskilan puhdistamoa koskevan typenpoiston tehostamisselvityksen yhteistyössä FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:n kanssa marraskuussa 2014 ja tehostamista koskeva esisuunnitelma valmistui helmikuussa 2015. Esisuunnitelman pohjalta Taskilan puhdistamolla tehtiin koeajo MBR-tekniikkaan (membrane bioreactor = kalvobioreaktori) perustuvalla koelaitoksella toukokuun ja marraskuun välisenä aikana 2015. Vuonna 2016 kilpailutettiin kalvomoduulien toimittaja ja toimittajaksi valittiin HyXo Oy. MBR-tekniikka on puhdistusmenetelmä, joka yhdistää aktiivilieteprosessiin perustuvan orgaanisen aineen poiston sekä kalvosuodatukseen perustuvan mekaanisen lietteen erottamisen. Perinteisessä aktiivilieteprosessissa lietteen erottaminen tapahtuu jälkiselkeytyksessä laskeuttamalla. MBR-tekniikassa puhdistettu vesi johdetaan sellaisenaan pois laitokselta puhdistettuna jätevetenä ja erotettu liete palautetaan takaisin prosessiin. Kalvosuodatuksella saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi puhdistustulos varsinkin kiintoaineen poiston suhteen. Kalvotekniikka vaatii myös vähemmän tilaa verrattuna perinteiseen aktiivilieteprosessiin.

Typenpoiston tehostuksen toteutussuunnitelmat valmistuivat keväällä 2017 ja laajennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2017. Uusi MBR-tekniikkaan perustuva laajennusosa tullaan ottamaan käyttöön elokuussa 2018. Taskilan puhdistamoa tullaan saneeraamaan vuosien 2018–2019 aikana myös lietteenkäsittelyn osalta. Kesän 2017 aikana jatkettiin Oulun ranta-alueiden bakteeritarkkailua. Seurannan tarkoituksena on ollut selvittää desinfioinnin vaikutusta sekä puhdistetun jäteveden mikrobiologiseen laatuun että Oulun edustan merialueen tilaan. Taskilasta lähtevä puhdistettu jätevesi hygienisoitiin touko-elokuun välisenä aikana permuurahaishapolla. Desinfioinnista saadut tulokset ovat olleet hyviä ja käytetty hygienisointimenetelmä poistaa tehokkaasti bakteereja jo pienellä syöttömäärällä.

Taskilan puhdistamolla sijaitsevan tasausaltaan katolle rakennettiin kesällä 2016 aurinkovoimalaitos, josta saadaan sähköenergiaa hyödynnettäväksi laitoksen omiin käyttötarpeisiin. Aurinkosähköjärjestelmän laskennallinen vuosituotantomäärä on 94 000 kWh ja vuonna 2017 paneelit tuottivat yhteensä 89 950 kWh.

Lietteenkäsittely

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete kuivattiin lingoilla noin 21 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen ja lietettä syntyi vuonna 2017 yhteensä noin 31 657 tonnia. Oulun Vesi hankkii jätevesilietteen hyödyntämisen kokonaispalveluna Kemira Operon Oy:ltä. Jätevesilietteen hyödyntäminen koostuu KemiCond-käsittelystä ja sitä seuraavasta jatkokäsittelystä. Lietteen jatkokäsittely tehdään joko aumakompostointina Vasikkasuolla tai lietettä viedään sellaisenaan kasvualusta- ja peltokäyttöön. Lietteen siirrosta sekä sen kompostoinnista Vasikkasuolla huolehtii Kemira Operon Oy:n aliurakoitsijana toimiva VRJ Pohjois-Suomi Oy. KemiCond-käsiteltyä lietettä kuljetettiin vuonna 2017 Oulun lähialueen pelloille noin 18 120 tonnia maanparannusaineeksi. Vasikkasuolle vietiin lietettä kompostoitavaksi yhteensä noin 13 003 tonnia. Lisäksi Taskilan  puhdistamolietettä vietiin biokaasulaitokseen 534 tonnia. Vasikkasuon kompostointialueen ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin saatiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.12.2017. Annetun päätöksen mukaisesti tulee lietteen vastaanotto Vasikkasuolla lopettaa 30.4.2020 mennessä ja lietettä saa kompostoida alueella enintään 31.12.2020 saakka. Oulun Vesi käynnisti kestävän kehityksen mukaiseen lietteenkäsittelyratkaisuun tähtäävän kilpailuttamismenettelyn syksyllä 2017. Uudella käsittelyratkaisulla pyritään turvaamaan lietteen jatkokäyttö 1.5.2020 eteenpäin vähintään 10 vuoden ajaksi. 

Omavalvontalaboratorio

Oulun Veden omavalvontalaboratoriossa analysoidaan sekä vesi- että jätevesinäytteitä. Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vesilaitoksella. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien (raakapohjavedet ja
Oulujoki) veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä.
Omavalvontalaboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon omavalvontaan kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua. Viranomaisvalvonnan ja kuormitustarkkailun analyysit ostetaan ulkopuolisilta laboratorioilta. Toimintavuonna  omavalvontalaboratoriossa tehtiin yhteensä noin 19 000 vesianalyysiä ja noin 2 800 jätevesianalyysiä. Laboratoriossa työskentelee kolme laboranttia ja yksi laboratorioinsinööri. Laboratorio osallistuu säännöllisesti pätevyyskokeisiin ja käytössä oleville menetelmille on
laadittu valvontakortteja ja kehitetty valvonta- ja standardinäytteitä.