Johtajan katsaus

Oulun Vesi tuotti jälleen vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti Oulun alueen lähes 200 000 asukkaalle sekä alueen palveluille ja teollisuudelle. Oulun Vesi saavutti vuodelle 2017 asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet erinomaisesti. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa ja kasvoi 0,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Myydyn talousveden määrä säilyi edellisvuoden tasolla, ja verkostoon pumpattu vesimäärä väheni kaksi prosenttia edellisvuodesta. Mittaamattoman kulutuksen osuus on 10 %, mikä on valtakunnallisesti hyvä tulos.  Tuo määrä sisältää myös vuotovedet. Veden ominaiskulutus laski edelleen, ja asutuksen osuus mitatusta kulutuksesta on 73 %.

Talousveden puhdistuksessa laatutavoitteet on saavutettu hyvin koko vuoden ajan sekä pintaveden käsittelylaitoksilla että pohjavedenottamoilla. Vedenlaadun varmistamiseksi omavalvontalaboratoriossamme tutkittiin yhteensä yli 19 000 vesianalyysiä, ja lisäksi teetettiin viranomaisnäytteitä. Vedenpuhdistuksessa ei ole sattunut toimintahäiriöitä, jotka olisivat aiheuttaneet merkittäviä vedenjakelun katkoksia.

Taloustutkimus Oy:n vuosittain tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaamme olivat yleisesti tyytyväisiä Oulun Veden palveluihin. Oulun Veden tulokset ovat parantuneet vuodesta 2000 lähtien selvästi sekä pidemmällä ajalla että edellisvuoteen verrattuna ja olivat pääosin vertailulaitosten keskiarvoa parempia. Veden toimitusvarmuudessa sekä vedenjakelukatkosten määrässä saimme kyselyssä kiitettävät arvosanat, mikä vastaa hyvin vähentyneitä vuotomääriä.  Asiakastyytyväisyyden parantaminen on keskeinen tavoitteemme.  Oulussa vesimaksut ovat suurten laitosten joukossa maan edullisimmat, minkä asiakkaamme ovat huomanneet hyvin.  Kuluneena vuonna ei tehty korotuksia vesihuollon maksuihin. Sähköinen palautejärjestelmä on uusittu, ja häiriökarttapalvelu otetaan käyttöön, millä voidaan yhä täsmällisemmin tiedottaa vesikatkosta kuluttajille.

Vesijohtovuotojen kokonaismäärä oli kaikkien aikojen pienin, ja jakeluvarmuus on säilynyt siten edelleen erittäin hyvänä. Alueellisesti vuotomäärissä on eroja, ja saneerauksia kohdistetaan jatkossa vuodoista kärsiville alueille.  Hetkittäin on esiintynyt verkostopaineen vaihteluja.  

Kaupunkirakenteen tiivistämisen ansiosta verkostojen saneerausmääriä on voitu nostaa, millä pyritään korjausvelan vähentämiseen.  Erityisesti jätevesiviemäriverkostoa on saneerattu viime vuosina järjestelmällisesti, mutta työtä on jatkettava, sillä saneerauksien vaikutukset näkyvät kuitenkin varsin hitaasti viemäriverkon vuotovesimäärissä. Yksittäisiä viemäritulvien aiheuttamia vahinkoja on sattunut.  Aluesaneerauksissa on uusittu vesijohto- ja viemäriverkostot kokonaan ja rakennettu hulevesiviemäröinti.  Korvausinvestointien lisäksi pyritään hillitsemään saneerausvelan kasvua verkostojen ennakoivalla kunnossapidolla. 

Valtuuston tekemän vedenhankinnan varmistamista koskevan hankepäätöksen mukaisesti on jätetty pohjavedenoton lupahakemus Viinivaaran alueelta maaliskuussa 2017 aluehallintovirastoon. Hakemusta täydennettiin Natura-arviointien osalta vielä marraskuulla. Lupahakemus valmisteltiin vedenhankinnan varmuuden parantamiseksi uusien hankeperusteiden pohjalta, minkä mukaan nykyinen pintaveden käyttö tulee säilymään kantakaupungissa merkittävänä ja sen rinnalle selvitetään pohjavesivarojen käytön lisäämistä.

Vastuu hulevesien hallinnasta on siirtynyt yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille, jolle Oulun Vesi on tuottanut sovitusti hulevesipalvelua verkoston ylläpidossa, suunnittelussa ja rakennuttamisessa, asiakaspalvelussa ja laskutuksessa. Hulevesilaskutus hoidetaan vesilaskutusohjelmalla.

Nykyisen vesilaskutusjärjestelmän ylläpito on päättymässä, minkä vuoksi uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän hankintaa on valmisteltu kehityshankkeena usean muun vesilaitoksen kanssa. Oulun Vesi osallistui kaupunkitasoiseen kyberturvallisuustyön kehittämiseen, missä ilmeni tarpeita tietoturva-asioiden varmistamiseen.   Myös johtokarttojen täydennysmittauksia jatkettiin erityisesti Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Vuoden aikana laitoskohteita ja useita verkostojen kenttäkohteita liitettiin uuteen valvomojärjestelmään.

Jätevedenkäsittely on seudullisesti keskitetty Taskilan puhdistamoon, jonka kuormitus on lisääntynyt siirtoviemäreiden myötä. Taskilan jätevedenpuhdistamon lupaehdot saavutettiin biologisen hapenkulutuksen ja fosforin osalta.  Kokonaistypen osalta lupaehtojen saavuttaminen on ollut haastavaa, ja siksi puhdistamon typenpoiston tehostamiseksi on kesällä 2017 käynnistynyt 12 miljoonan euron laajennusurakka, joka perustuu kalvosuodatinratkaisuun. Urakka valmistuu vuoden 2018 syksyllä. Aluehallintovirasto asetti Taskilan puhdistamon uudessa ympäristölupapäätöksessä typenpoistolle nykyistäkin tiukemman ympärivuotisen lupaehdon, mistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Toteutuessaan asetetun lupaehdon saavuttaminen tulee vaatimaan Taskilaan yli 20 miljoonan euron laitosinvestointeja.

Mereen johdettavan jäteveden desinfiointia on jatkettu hyvin tuloksin tänäkin vuonna uimakauden ajan, ja jäteveden lämpöenergiaa hyödyntävä lämmön talteenottoyksikkö sekä aurinkopaneelit ovat käytössä.

Lietteenkäsittely Kemicond-menetelmällä on toiminut suunnitellusti, ja yli puolet hygienisoidusta ja käsitellystä lietteestä on mennyt peltokäyttöön ja loput kompostointiin. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Vasikkasuon kompostointialueen ympäristölupa päättyy vuoden 2020 lopussa. Lisäksi peltokäyttöä uhkaavat asetusten tulkinnat ja markkinaehtoiset rajoitukset. Nykyisen sopimuksen mukaisen toiminnan vaikeutuessa Oulun Vesi on käynnistänyt lietteenkäsittelyratkaisun kilpailutuksen innovatiivisena hankintana, missä tarkastellaan erilaisia käsittelytekniikoita parhaimman ratkaisun löytämiseksi. Valintapäätös tulee olemaan vaativa, koska valtakunnallisestikin lietteiden hyötykäytön linjaukset ja tulevaisuuden ratkaisut ovat murroksessa.   

Olemme sitoutuneet sertifioitujen laadunhallintajärjestelmän ja OHSAS-työturvallisuusjärjestelmän mukaisesti toimintojen jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmien määräaikaisauditoinneissa saavutettiin hyväksynnät ilman poikkeamia.

Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 12,0 miljoonaa euroa, mikä on sitovaa liikeylijäämätavoitetta 1,3 miljoonaa euroa parempi. Tuloksesta ei tehty investointivarausta vaan tehtiin omistajan 5,5 miljoonan euron tuloutuksen lisäksi omistajaohjauksen määräyksen mukaisesti tilinpäätökseen viiden miljoonan euron lisätuloutus, mikä pienensi edellisten tilikausien ylijäämää.

Oulun Veden 17,9 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista käytettiin verkostoinvestointeihin 10 miljoonaa, josta saneerauskohteiden osuus oli seitsemän miljoonaa eli noin 70 % verkostoinvestoinneista. Saneerausmäärät tulevat olemaan myös lähivuosina merkittäviä saneerausvelan vähentämiseksi. Erityisesti viemäriverkon saneeraukset ovat lähivuosien painopisteenä vuotovesimäärien vähentämiseksi, ja kohteena on myös isoja runkoviemäriosuuksia. Uudisalueiden vesihuoltoverkostoja rakennettiin uusilla asemakaava-alueilla Hiukkavaaran keskukseen, Ranta-Toppilaan, Pateniemenrantaan, Oulunsalon Niemenrantaan ja Kiimingin Hakomäkeen. Uusia liittymiä rakennettiin noin 350.

Taskilan jätevedenpuhdistamon investoinnin lisäksi teimme pohjavedenottamoiden saneerauksia.  Yli-Iin Kyrönniemen alkalointilaitoksen urakka valmistui syksyllä ja Pyyryväisharjun vedenottokaivo uusittiin. Tulevat investointitarpeet kohdistuvat verkostojen saneerausvelan pienentämiseen, vedenhankinnan turvaamiseen sekä jätevedenpuhdistuksen tehostamisen vaatimiin investointeihin.   

Keskimääräinen henkilövahvuus oli 123 henkilöä, joista vakituisia oli 112.   Määräaikaiset täydensivät resursseja osa-aikaisuuksien, pitkien poissaolojen tai projektitehtävien takia. Nykyiset kehittämiseen varatut henkilöresurssit rajoittavat osittain tulevien hankkeiden toteuttamista.  Kaksi henkilöä jäi eläkkelle ja henkilömäärä hiukan lisääntyi, kun pidempään täyttämättömiin tehtäviin on palkattu uusia henkilöitä.   Panostus työturvallisuuteen on vaikuttanut henkilöstön asenteisiin. Vuoden aikana sattui yksi työtapaturma, ja työmatkatapaturmilta vältyttiin kokonaan.  Sairauspoissaolojen määrä (5,6 %) kasvoi selvästi pitkien sairaslomien lisääntyessä.   Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn perusteella lisättiin työilmapiiriä parantavia toimia yksiköissä ja jatkettiin esimiestyön koulutusta ja esimiespalaverikäytäntöä.

Oulun Veden hyvin onnistuneesta vuodesta haluan esittää parhaat kiitokset tehtäviinsä sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle.  Kiitokset kuuluvat myös johtokunnalle sekä osaaville yhteistyökumppaneille.