Johtajan katsaus

Oulun Vesi tuotti vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti toiminta-alueellaan ja saavutti vuodelle 2018 asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet erinomaisesti. Pääosin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Liikevaihto oli 37,5 milj. € ja kasvoi 0,9 milj. € edellisvuodesta, mikä johtui poikkeuksellisesta myydyn talousveden ja erityisesti laskutetun jäteveden määrä kasvusta.  Kulunut kesä oli ennätyslämmin, mikä osaltaan lisäsi vedenkulutusta.  Verkostoon pumpattu vesimäärä kasvoi 5 %. Mittaamattoman kulutuksen osuus oli 13,5 % ja kasvoi hiukan edellisestä.  Vesijohtovuotojen kokonaismäärä on pysynyt vähäisenä ja jakeluvarmuus on säilynyt siten edelleen erittäin hyvänä. Alueellisesti vuotomäärissä on kasvua Kiimingissä ja Haukiputaalla, ja saneerauksia kohdistetaan jatkossa vuodoista kärsiville alueille. Talousveden puhdistuksessa laatutavoitteet on saavutettu hyvin koko vuoden ajan sekä pintaveden käsittelylaitoksilla, että pohjavedenottamoilla. Vedenlaadun varmistamiseksi omavalvontalaboratorion henkilöstö tutki yhteensä yli  20 000 vesinäytettä. 

Valtioneuvoston teettämä vesihuoltoalan tulevaisuusselvitys valmistui, missä keskeisenä ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin esitetään vesihuoltolaitosten koon kasvattamista alueellisen yhteistyön kautta. Vesihuoltoala kohtaa tulevaisuudessakin haasteita ja muutoksia tullaan tarvitsemaan. Jotta tulevat linjaukset parhaiten palvelisivat asiakkaita, laitoksia ja niiden omistajia sekä koko yhteiskuntaa, tulee vesihuollon rakennemuutoksen vaihtoehtoja selvittää tarkemmin. Tarvitaan tarkempi analyysi ja sen pohjalta skenaarioita siitä, millaisia haasteita tulevaisuus tuo vesihuoltolaitoksille.  Vesihuollon merkitys yhdyskunnan peruspalveluna vaatii kirkastamista ja vesihuoltoalan arvostusta on kyettävä nostamaan, jota tarvitaan erityisesti osaavan henkilöstön rekrytoinnissa kiristyvillä työmarkkinoilla. Lisääntyvät asiakasvaatimukset, tekniset vaatimukset, digitalisaatio ja kriittisen infran saneerausvelka tulevat lisäämään taloudellisia ja osaamiseen liittyviä haasteita. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii selvempää kuvaa vesihuollon merkityksestä yhdyskuntien tulevan kehityksen mahdollistajana. Taloustutkimus Oy:n vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Oulun Veden tulokset ovat parantuneet pidemmällä ajalla selvästi sekä vesilaitoksen toimintaa että laatua kuvaavien tekijöiden suhteen.   Vedenjakelun osalta tulokset ovat parantuneet selvästi, ja vedenlaadussa pisteet ovat säilyneet ennallaan. Pyrimme jatkuvaan asiakastyytyväisyyden parantamiseen, ja asiakaspalautteen perusteella lisäämme tiedotusta vedenlaadusta, vedenjakelun poikkeustilanteista ja hinnoittelusta. Sähköinen palautejärjestelmä on vakiintuneesti käytössä ja häiriöistä pystytään karttasovelluksen avulla tiedottamaan aiempaa täsmällisemmin.

Vesihuollon varautumisharjoitus pidettiin elokuussa yhdessä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Erilaisten vakavien häiriötilanteiden läpikäynnillä parannettiin valmiuksia tositilanteiden varalta.  Marraskuussa Oulunsalossa jouduttiin antamaan osalle jakelualueella keittokehotus 11 päivän ajaksi koliformisten bakteerien esiintymisen vuoksi.  Saastumisen aiheuttajaa on ollut vaikea varmuudella yksilöidä. Todennäköisin aiheuttaja oli sadeveden pääsy vesitornin kattorakenteista vesitornin veteen. Keittokehotuksen vaatimat huuhtelu- ja korjaustoimet saatiin viivytyksettä käyntiin ja viestinnällisistä haasteista suoriuduttiin hyvin.  Kaupunkirakenteen tiivistämisen ansiosta verkostojen saneerausmääriä on voitu nostaa uudisrakentamisen   vähentyessä.  Vuoden aikana vesihuoltoverkostoja rakennettiin tai saneerattiin yhteensä 64 km.  Tästä saneerausten määrä oli 30,4 km ja niiden osuus oli n. 75 % verkostoinvestoinneista mikä täytti hyvin asetetun 50 % tavoitteen.


Oulussa vesimaksut ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2015 lähtien ja maksut ovat suurten laitosten joukossa maan edullisimmat ja 25 % alle maan keskiarvon, mikä osaltaan vaikuttaa Oulun edullisiin asumiskuluihin.
Valtuuston tekemän vedenhankinnan varmistamista koskevan pohjavedenoton hankepäätöksen mukainen lupahakemus Viinivaaran alueelta on aluehallintoviraston käsittelyssä.  Lupahakemus valmisteltiin uusien hankeperusteiden pohjalta, minkä mukaan pintaveden käyttö tulee säilymään kantakaupungissa merkittävänä ja sen rinnalle selvitetään pohjavesivarojen käytön lisäämistä vedenhankinnan turvaamiseksi. Hakemusta täydennettiin Natura-arviointien osalta vielä marraskuulla ja annettiin vastineita lausuntoihin. Lupapäätöstä odotetaan kesään 2019 mennessä.   Oulun vesihuoltoon kohdistuu merkittäviä investointitarpeita tulevina vuosina. Verkostojen saneerauksia on jatkettava vuotovesimäärien ja saneerausvelan pienentämiseksi, pohjavesihankkeen toteutukseen on varauduttava vedenhankinnan turvaamiseksi. Lisäksi Hintan pintavesilaitoksen laajennus on käynnistettävä lähivuosina, koska kumpikaan pintavesilaitos ei yksinään pysty turvaamaan kantakaupungin vedentarvetta.   Hintan laajennus on tarpeen riittävän puhdistuskapasiteetin ja nykyisten vanhojen laitoksien peruskorjauksien varmistamiseksi ilman vedentuotannon keskeytyksiä.  Hintan puhdistamon tulevat tilatarpeet on turvattava kaavoitustyössä riittävillä aluevarauksilla.  Oulun Vesi tuotti edelleen hulevesipalvelua yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille verkoston ylläpidossa, suunnittelussa ja rakennuttamisessa, asiakaspalvelussa ja laskutuksessa.  Hulevesien hallinnan kokonaisvastuun siirtämisestä on myös neuvoteltu, mikä merkitsisi hulevesiverkostojen rakentamisvastuun ja tasesiirtojen toteutusta.


Tietojärjestelmien kehitystyö jatkunut


Nykyisen vesilaskutusjärjestelmän ylläpito on päättymässä ja uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Järjestelmän kehitys- ja testausvaiheeseen on oma henkilöstö sitoutunut kiitettävästi.  Myös arkistojen digitalisoinnin, dokumentinhallinnan ja asiakaspalveluprosessien kehitystyö on jatkunut. Oulun Vesi osallistui vesihuoltoalan yhteiseen kyberturvallisuusselvitykseen ja kaupunkitasolla aiheesta järjestettyihin tilaisuuksiin.  Tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toimiin on ryhdytty ja nimetty myös tietosuojavastaava. Jätevesimäärät Taskilan puhdistamolla vähenivät edellisvuodesta, mikä osaksi johtuu jätevesiviemäriverkoston järjestelmällisistä saneerauksista. Taskilan jätevedenpuhdistamon lupaehdot saavutettiin biologisen hapenkulutuksen ja fosforin osalta. 

Kokonaistypen osalta lupaehtojen saavuttaminen on ollut haastavaa ja siksi puhdistamon typenpoiston tehostamiseksi valmistui kalvosuodatinratkaisuun perustuva laajennusurakka syksyllä 2018.  Kalvosuodatus on Suomessa varsin uutta teknologiaa ja toteutettu laitos mittakaavassaan Suomen suurin. Aluehallintovirasto asetti Taskilan puhdistamon uudessa ympäristölupapäätöksessä typenpoistolle nykyistäkin tiukemman ympärivuotisen lupaehdon, mistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Toteutuessaan asetetun lupaehdon saavuttaminen tulee vaatimaan Taskilaan yli 20 milj. € laitosinvestointeja.   Lietteenkäsittely Kemicond-menetelmällä on toiminut suunnitellusti ja yli puolet hygienisoidusta ja käsitellystä lietteestä meni peltokäyttöön ja loput kompostointiin. Vasikkasuon kompostointialueen ympäristölupa päättyy vuoden 2020 lopussa, minkä takia uusi lietteenkäsittelyratkaisu kilpailutettiin innovatiivisena hankintana ja valintapäätös palveluntuottajasta tehtiin johtokunnassa tammikuussa 2019. Uuden palvelusopimuksen myötä lietteet tullaan käsittelemään biokaasulaitoksessa, joka tuottaa biokaasua ja lopputuotteet jalostetaan pääosin maanparannusaineeksi. Uusi käsittelymenetelmä lisää merkittävästi käyttökuluja.  Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 11,4 milj. €, mikä on sitovaa liikeylijäämätavoitetta 0,4 milj. € parempi. Tuloksesta tehtiin 4,5 milj. € investointivaraus Hintan pintavesilaitoksen laajennusta varten puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi.   


Oulun Veden 19,9 milj. €:n kokonaisinvestoinneista käytettiin verkostoinvestointeihin  9,3 milj. €, josta saneerausten osuus oli  7 milj. €  ja saneerausmäärät tulevat olemaan myös lähivuosina merkittäviä  saneerausvelan vähentämiseksi. Runkoviemärien saneerauksia tehtiin Iskossa, Pyykösjärvellä sekä keskustassa. Päävesijohdon saneeraus Laanilasta Puolivälinkankaan vesitornille käynnistyi loppuvuodesta. Uudisalueiden vesihuoltoverkostoja rakennettiin uusilla asemakaava-alueilla, suurimpana kohteena Pateniemenranta. Taskilan jätevedenpuhdistamon laajennus typenpoiston tehostamiseksi toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana MBRkalvosuodatinlaitoksena ja otettiin käyttöön lokakuussa. Kustannukset olivat yhteensä 13 milj. €.

Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 125, joista vakinaisia 111 henkilöä. Määräaikaisia oli palveluksessa 14 henkilöä. Henkilömäärä on lisääntynyt määräaikaisuuksista johtuen. Käynnissä olevat kehityshankkeet, lainsäädännön lisävelvoitteet, laitoslaajennukset sekä asiakkaiden kasvaneet vaatimukset ovat lisänneet työmäärää. Työpaikkakohtaisia riskiarviointeja tehtiin toimipisteissä ja työturvallisuus on toistuvasti esillä yksiköissä. Vuoden aikana sattui kaksi työtapaturmaa ja yksi työmatkatapaturma. Sairauspoissaolojen määrä (5,1 %) väheni hiukan. Työtyytyväisyyskyselyn (Kunta10) tulokset paranivat aiemmasta selvästi. Työnhallintaa ja – kuormitusta kuvaavat tulokset olivat hyviä, mutta työyhteisön kehittämiseksi jatketaan työilmapiiriä parantavia toimia yksiköissä ja panostetaan esimiestyön tukemiseen ja esimiespalaverikäytäntöihin. Oulun Veden menestyksellisestä vuodesta esitän parhaat kiitokset kehittämiseen sitoutuneelle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle.  Kiitokset kuuluvat myös johtokunnan jäsenille sekä laajalle yhteistyöverkostolle.