Jump to Content

Puhdistamot Puhdistamot

Veden puhdistus ja tuotanto

Yksikköön kuuluu kaksi pintavesilaitosta, kaksikymmentä pohjavedenottamoa sekä kaksi jätevedenpuhdistamoa ja käyttölaboratorio.

Vedenhankinta perustuu tällä hetkellä Oulun kaupungin alueella pintaveden käyttöön ja ympäröivillä alueilla pohjaveden ottoon.

Talousveden puhdistus

Pintavesilaitokset

Oulun Veden kaksi pintavesilaitosta Hintassa ja Kurkelanrannassa ottavat raakavetensä Oulujoesta. Raakavettä otetaan joesta vuosittain noin 10 milj.m3.

Talousvettä valmistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla puhdistusmenetelmillä. Raakavedestä poistetaan kemiallisesti saostamalla mm. humusperäiset epäpuhtaudet, minkä jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, otsonointiin ja aktiivihiilisuodatukseen.

Suodatettu vesi desinfioidaan käyttäjille turvalliseksi natriumhypokloriitilla ja ammoniumkloridilla. Lopuksi veden alkaliteettia ja kovuutta nostetaan hiilidioksidilla ja kalkkiliuoksella, jotta vesi ei syövytä vedenjakeluverkostoa. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla talousveteen lisätään puhdistusvaiheen loppupäässä pieni määrä Hangaskankaan pohjavettä.

 Pohjavedenottamot

Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Yli-Iissä sekä Oulunsalossa. Pohjavettä otetaan pääasiassa kunkin ottamon lähialueen omaan käyttöön. Näiden alueiden veden laatu eroaa toisistaan mm. kovuuden ja rautapitoisuuden osalta. Raakaveden laadusta riippuen vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä alkaloimalla ja UV-desinfioimalla. Pakoin vesistä poistetaan myös rautaa tai mangaania.

 

Jätevedenpuhdistus

Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen ja Utajärven jätevedet sekä lisäksi vuosien 2013 ja 2014 aikana aletaan Haukiputaan ja Iin jätevedet johtaa Taskilaan siirtoviemäriä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän rakennuskaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Lisäksi Oulunsalon alueen jätevesien käsittely ostetaan Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:ltä Kempeleestä.

Jäteveden puhdistusprosessi

Taskilan jätevedenpuhdistamolla jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin ja käsittelyn päävaiheet ovat seuraavat: välppäys, hiekanerotus, flokkaus, esiselkeytys, ilmastus, jälkiselkeytys ja jälkisuodatus.

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Kemira Oyj:ltä. Liete käsitellään puhdistamolla tavalla, joka tuhoaa lietteessä olevat bakteerit eli liete hygienisoidaan. Käsittelyn jälkeen liete soveltuu käytettäväksi suoraan pelloilla lannoitteena tai siitä voidaan valmistaa kompostoimalla multatuotetta.

 

Käyttölaboratorio

Käyttölaboratorio sijaitsee Hintan vedenpuhdistamolla ja siellä työskentelee kaksi laboranttia ja yksi laboratorioanalyytikko.  Laboratoriossa seurataan talous- että jäteveden laatua puhdistusprosessin eri vaiheissa.  Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerattujen verkostoosuuksien veden laatu ennen niiden käyttöönottoa. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit sekä jäteveden kuormitustarkkailu teetetään ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa.

Laboratorio osallistuu säännöllisesti pätevyyskokeisiin.
Käyttölaboratoriossa tutkitaan vuosittain noin 1 8000 kpl vesinäytteitä.