Talousveden puhdistus ja laatu

Oululaisten vedenlaatua valvotaan vuorokauden ympäri. Vesinäytteitä otetaan ympäri Oulua kiinteistöjen hanoista, esimerkiksi kouluista, päiväkodeista ja muista julkisten kiinteistöjen hanoista. Näytteitä otetaan vuosittain runsaasti. Talousveden pitää olla terveellistä ja sopivaa myös vesijohdoille ja vesikalusteille. 

Pohjavedenottamot

Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa. Pohjavettä johdetaan verkostoon käytettäväksi pääasiassa kunkin ottamon lähialueilla. Pohjavesien laadut eroavat toisistaan mm. kovuuden ja rautapitoisuuden osalta ja vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä alkaloimalla ja UV-desinfioimalla. Paikoin vesistä poistetaan myös rautaa tai mangaania.

Vedenpuhdistuslaitokset

Kanta-oululaisten vesi valmistetaan Oulujoen vedestä Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitoksissa. Raakavettä otetaan joesta joka vuosi noin kymmenen miljoonaa kuutiota. Vettä valmistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla puhdistusmenetelmillä. Raakavedestä poistetaan kemiallisesti saostamalla mm. humusperäiset epäpuhtaudet, minkä jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, otsonointiin ja aktiivihiilisuodatukseen. Puhdistettu talousvesi desinfioidaan käyttäjille turvalliseksi natriumhypokloriitilla ja ammoniumsulfaatilla. Lopuksi veden alkaliteettia ja kovuutta nostetaan hiilidioksidilla ja kalkkiliuoksella, jotta vesi ei syövytä vedenjakeluverkostoa. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla talousveteen lisätään myös pieni määrä Hangaskankaan pohjavettä ennen verkostoon johtamista.

Oheisesta kuvasta näet, millaisia vaiheita talousveden valmistuksessa on.

Graafinen kuva vedenpuhdistusprosessista

Kuva laboratoriosta

Laboratorio

Oulun Veden Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vedenpuhdistamolla. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä ennen niiden käyttöönottoa. Laboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuun kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua.

Talousvesien viranomaisvalvonta-analyysit ja jätevesien kuormitustarkkailuanalyysit teetetään ulkopuolisissa akkreditoiduissa laboratorioissa. Vuonna 2017 omavalvontalaboratoriossa tehtiin yhteensä noin 19 000 vesianalyysiä ja noin 2 800 jätevesianalyysiä. 

Verkostoon pumpattavan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetuksessaan (1352/2015) asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit teetetään ulkopuolisessa puolueettomassa laboratoriossa. Toimintaa valvovana viranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi. Veden laatua tarkkaillaan myös jatkuvasti Oulun Veden omassa omavalvontalaboratoriossa.