kanta-Oulu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Marraskuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,69 13 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,092 13 0,084   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,31 13 0,31    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,2 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,77 8 0,76    
kokonaiskovuus odH 8 4,3 8 4,3    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 <0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,4 13 8,3   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,12 9 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 46 1 42   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,1 13 17,9   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,3 13 0,9   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Marraskuu 2017

 

 Äimärautio

Linnanmaa

 Rajakylä

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-mukset

STM A 1352/2015

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos     vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0     0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 0,060 0,11 0,025     <0,5  
rauta µg/l 27,9 24,7 28,7 35,8       <200
mangaani µg/l 6,7 10,3 10,4 15,5       <50
ammonium mg/l <0,010 0,018 0,022 0,035       <0,50
pH   8,4 8,3 8,3 8,4       6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 0,17 0,17 0,47       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 180 180       <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.