Haukipudas - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Haukipudas Haukipudas

Haukiputaan verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset 

Lokakuu 2017   keskusta   Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0   0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml ei havaittu     *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0     0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010   <0,5  
rauta µg/l 14,8     <200
mangaani µg/l 0,26     <50
ammonium mg/l <0,010     <0,50
pH   8,3     6,5 - 9,5
sameus FTU 0,20     **)
väri mgPt/l <5      
haju (aistinvarainen)   hajuton     **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
    **)
sähkönjohtavuus µS/cm 110     <2500
           
           

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,36 2,0
minimi 0,14 0,8
maksimi 0,49 2,7

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 2,9
minimi 1,4
maksimi 7,7

(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.