Näin luet veden laadun tuloksia

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobit ovat yksisoluisia eliöitä kuten bakteereja. Niitä on ympäristössä kaikkialla, mutta emme pysty näkemään niitä paljain silmin. Osa mikrobeista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, tauteja aiheuttavia.

Laboratoriossa mikrobiologiset menetelmät perustuvat näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärän selvittämiseen siten, että näyte altistetaan mikrobeille suotuisille olosuhteille. Näytteen elävät mikrobit aktivoituvat jakautuen kokonaisiksi pesäkkeiksi. Mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita ja laskea suurennuslasilla.

Tutkittavat nestemäärät

Mikrobiologisten näytteiden nestemäärä on aina 1 dl ja pesäkkeiden 1 ml (sadasosa desilitrasta).

Tutkimuksissa käytettävät yksiköt

Näytteiden yksikkö on mpn/100ml (most probable number) eli todennäköisin lukumäärä desilitrassa.

Pesäkkeiden yksikkö yksikkö pmy/1ml tulee sanoista pesäkettä muodostava yksikkö, eli pesäkemäärä yhdessä millilitrassa näytettä.

Mikrobiologiset tavoitteet:

  • enterokit (suolistobakteeri) 0
  • Escherichia coli (suolistobakteeri) 0
  • koliformiset bakteerit 0
     

Pesäkkeiden tavoitteet:

  • pesäkkeiden lukumäärä tai kokonaispesäkeluku, +22/3vrk tai +37/2vrk, tavoitteena: ei epätavallisia muutoksia

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

Vesi on puhtaana hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää. Veteen liuenneet yhdisteet kuitenkin voivat muuttaa näitä ominaisuuksia. Ihmisen hajuaisti kykenee tunnistamaan juomaveden mahdolliset epäpuhtaudet joissain määrin hyvinkin vaihtelevasti. Veden fysikaalis-kemiallisille ja aistinvaraisille ominaisuuksille on kehitetty useita fysikaalisen kemian, kemian ja aistinvaraisten menetelmien analyysejä ja raja-arvoja. Myös yksikköjä on useita.

Talousvesi ei saa syövyttää putkistoja tai ihmisten pyttyjä ja lavuaareja. Veden syövyttävyyteen vaikuttavat mm. pH, veden kovuus ja suolapitoisuus.

Oulunsalo

Oulunsalon verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Helmikuu 2020   Vihiluoto Varjakka Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset      
           
rauta µg/l 11,4 16,2   <200
mangaani µg/l <0,2 0,37   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   8,0 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,22 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 250 330   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 1,32 7,4
minimi 1,02 5,7
maksimi 1,46 8,2

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi 0,13

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 2,7
minimi 1,4
maksimi 6,9

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.