Näin luet veden laadun tuloksia

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobit ovat yksisoluisia eliöitä kuten bakteereja. Niitä on ympäristössä kaikkialla, mutta emme pysty näkemään niitä paljain silmin. Osa mikrobeista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, tauteja aiheuttavia.

Laboratoriossa mikrobiologiset menetelmät perustuvat näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärän selvittämiseen siten, että näyte altistetaan mikrobeille suotuisille olosuhteille. Näytteen elävät mikrobit aktivoituvat jakautuen kokonaisiksi pesäkkeiksi. Mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita ja laskea suurennuslasilla.

Tutkittavat nestemäärät

Mikrobiologisten näytteiden nestemäärä on aina 1 dl ja pesäkkeiden 1 ml (sadasosa desilitrasta).

Tutkimuksissa käytettävät yksiköt

Näytteiden yksikkö on mpn/100ml (most probable number) eli todennäköisin lukumäärä desilitrassa.

Pesäkkeiden yksikkö yksikkö pmy/1ml tulee sanoista pesäkettä muodostava yksikkö, eli pesäkemäärä yhdessä millilitrassa näytettä.

Mikrobiologiset tavoitteet:

  • enterokit (suolistobakteeri) 0
  • Escherichia coli (suolistobakteeri) 0
  • koliformiset bakteerit 0
     

Pesäkkeiden tavoitteet:

  • pesäkkeiden lukumäärä tai kokonaispesäkeluku, +22/3vrk tai +37/2vrk, tavoitteena: ei epätavallisia muutoksia

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

Vesi on puhtaana hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää. Veteen liuenneet yhdisteet kuitenkin voivat muuttaa näitä ominaisuuksia. Ihmisen hajuaisti kykenee tunnistamaan juomaveden mahdolliset epäpuhtaudet joissain määrin hyvinkin vaihtelevasti. Veden fysikaalis-kemiallisille ja aistinvaraisille ominaisuuksille on kehitetty useita fysikaalisen kemian, kemian ja aistinvaraisten menetelmien analyysejä ja raja-arvoja. Myös yksikköjä on useita.

Talousvesi ei saa syövyttää putkistoja tai ihmisten pyttyjä ja lavuaareja. Veden syövyttävyyteen vaikuttavat mm. pH, veden kovuus ja suolapitoisuus.

Pohjavesipostien vedenlaatu 2019-2020

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2020 PVP 1  (8.1.2020) PVP 2  (20.1.2020)

PVP 3  (3.2.2020)

PVP 4    (17.2.2020) PVP 5    (5.3.2019) PVP 6  (18.3.2019) PVP 7  (3.4.2019) PVP 8  (16.4.2019) Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu 21 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu 6   *)
Fysikaalis-kemialliset
  mg/l                    
rauta µg/l 4,83 <2,5 30,6 13 3,0 <2,5 3,0 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 0,911 1,0 <0,2 <0,2 <0,2 0,22 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,010 <0,010 0,016 <0,010   <0,50
pH   8,0 7,9 8,1 8,1 8,1 8,3 8,2 7,8   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 0,20 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 6 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 98 170 240 99 97 96 100 98   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,38 0,52 0,47 0,38 0,39 0,39 0,41 0,41    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.