Siirry suoraan sisältöön

Vedentuotanto ja puhdistus -yksikkö Vedentuotanto ja puhdistus -yksikkö

Yksikköön kuuluu 2 pintavesilaitosta, 24 pohjavedenottamoa, 2 jätevedenpuhdistamoa ja omavalvontalaboratorio.

Vedenhankinta perustuu Oulun kantakaupungin alueella pintaveden käyttöön ja ympäröivillä alueilla pohjaveteen.

Talousveden valmistus

Pintavesilaitokset

Oulun Veden pintavesilaitokset Hintassa ja Kurkelanrannassa ottavat raakavetensä Oulujoesta. Raakavettä otetaan joesta vuosittain noin 10 milj. m³.

Talousvettä valmistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla puhdistusmenetelmillä. Raakavedestä poistetaan kemiallisesti saostamalla mm. humusperäiset epäpuhtaudet, minkä jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, otsonointiin ja aktiivihiilisuodatukseen.

Puhdistettu talousvesi desinfioidaan käyttäjille turvalliseksi natriumhypokloriitilla ja ammoniumsulfaatilla. Lopuksi veden alkaliteettia ja kovuutta nostetaan hiilidioksidilla ja kalkkiliuoksella, jotta vesi ei syövytä vedenjakeluverkostoa. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla talousveteen lisätään myös pieni määrä Hangaskankaan pohjavettä ennen verkostoon johtamista.

Pohjavedenottamot

Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa. Pohjavettä johdetaan verkostoon käytettäväksi pääasiassa kunkin ottamon lähialueilla. Pohjavesien laadut eroavat toisistaan mm. kovuuden ja rautapitoisuuden osalta ja vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä alkaloimalla ja UV-desinfioimalla. Paikoin vesistä poistetaan myös rautaa tai mangaania.

 

Jätevedenpuhdistus

Oulun Vedellä on 2 jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Oulun kaupungin Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevedet, jotka johdetaan puhdistamolle siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän kaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Oulunsalon alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle Kempeleeseen.

Jäteveden puhdistusprosessi

Taskilan puhdistamolla jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin ja käsittelyn päävaiheet ovat välppäys, hiekanerotus, flokkaus, esiselkeytys, ilmastus, jälkiselkeytys ja jälkisuodatus.

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Kemira Operon Oy:ltä. Liete käsitellään puhdistamolla hapotukseen ja hapetukseen perustuvalla menetelmällä, joka hygienisoi lietteen. Käsittelyn jälkeen liete soveltuu käytettäväksi sellaisenaan pelloilla lannoitteena tai siitä voidaan valmistaa kompostoimalla multatuotetta.

 

Omavalvontalaboratorio

Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vedenpuhdistamolla ja siellä työskentelee 3 laboranttia ja 1 laboratorioinsinööri. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä ennen niiden käyttöönottoa. Laboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuun kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua.

Talousvesien viranomaisvalvonta-analyysit ja jätevesien kuormitustarkkailuanalyysit teetetään ulkopuolisissa akkreditoiduissa laboratorioissa. Vuonna 2017 omavalvontalaboratoriossa tehtiin yhteensä noin 19 000 vesianalyysiä ja noin 2 800 jätevesianalyysiä. Laboratorio osallistuu säännöllisesti pätevyyskokeisiin.