Haukipudas

Haukiputaan verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset 

Helmikuu 2019   Keskusta Jokikylä Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet, STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l 10,0 10,9   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,0 7,8 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 0,19   **)
väri mgPt/l <5 <5    
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 120 120   <2500
           
           

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,48 2,7
minimi 0,44 2,5
maksimi 0,54 3,0

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,10
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 4,6
minimi 1,7
maksimi 8,0

(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.