Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu

Oulun edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu

Taskilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa edellyttää, että  jätevesien johtamisen vaikutuksia veden laatuun ja vesistön tilaan sekä kalastoon ja kalastukseen tarkkaillaan. velvoitteen täyttämiseksi Oulun Vesi on osallisena Oulun edustan vesi- ja kalataloustarkkailussa, joka toteutetaan yhteistarkkailuna usean toimijan kesken. Tarkkailusta laaditaan vuosittain raportti.
 

Pohjavesialueiden tarkkailu

Vedenottoalueilla tarkkaillaan säännöllisesti veden laatua ja pohjaveden pinnankorkeuksia hyvälaatuisen talousveden ja ympäristön kannalta kestävän vedenoton vamistamiseksi. Sallitut pumppausmäärät on määritelty aluekohtaisessa vedenottoluvassa ja lupaehtojen täyttymistä valvoo ELY-keskus.
 

Jokiveden tarkkailu

Hintan ja Kurkelanrannan pintavesilaitokset ottavat raakaveden Oulujoesta. Jokiveden laatua tarkkaillaan puhdistamoilla ja käyttölaboratoriossa päivittäin, jotta varmistetaan veden soveltuvuus talousveden valmistukseen.