Näin luet veden laadun tuloksia

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobit ovat yksisoluisia eliöitä kuten bakteereja. Niitä on ympäristössä kaikkialla, mutta emme pysty näkemään niitä paljain silmin. Osa mikrobeista on hyödyllisiä ja osa haitallisia, tauteja aiheuttavia.

Laboratoriossa mikrobiologiset menetelmät perustuvat näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärän selvittämiseen siten, että näyte altistetaan mikrobeille suotuisille olosuhteille. Näytteen elävät mikrobit aktivoituvat jakautuen kokonaisiksi pesäkkeiksi. Mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita ja laskea suurennuslasilla.

Tutkittavat nestemäärät

Mikrobiologisten näytteiden nestemäärä on aina 1 dl ja pesäkkeiden 1 ml (sadasosa desilitrasta).

Tutkimuksissa käytettävät yksiköt

Näytteiden yksikkö on mpn/100ml (most probable number) eli todennäköisin lukumäärä desilitrassa.

Pesäkkeiden yksikkö yksikkö pmy/1ml tulee sanoista pesäkettä muodostava yksikkö, eli pesäkemäärä yhdessä millilitrassa näytettä.

Mikrobiologiset tavoitteet:

  • enterokit (suolistobakteeri) 0
  • Escherichia coli (suolistobakteeri) 0
  • koliformiset bakteerit 0
     

Pesäkkeiden tavoitteet:

  • pesäkkeiden lukumäärä tai kokonaispesäkeluku, +22/3vrk tai +37/2vrk, tavoitteena: ei epätavallisia muutoksia

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

Vesi on puhtaana hajutonta, mautonta ja läpinäkyvää. Veteen liuenneet yhdisteet kuitenkin voivat muuttaa näitä ominaisuuksia. Ihmisen hajuaisti kykenee tunnistamaan juomaveden mahdolliset epäpuhtaudet joissain määrin hyvinkin vaihtelevasti. Veden fysikaalis-kemiallisille ja aistinvaraisille ominaisuuksille on kehitetty useita fysikaalisen kemian, kemian ja aistinvaraisten menetelmien analyysejä ja raja-arvoja. Myös yksikköjä on useita.

Talousvesi ei saa syövyttää putkistoja tai ihmisten pyttyjä ja lavuaareja. Veden syövyttävyyteen vaikuttavat mm. pH, veden kovuus ja suolapitoisuus.

kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Helmikuu 2020 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

3

0 3 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,71 12 0,70    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 18 0,070 18 0,068   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,28 12 0,28    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,2 4 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,75 8 0,73    
kokonaiskovuus odH 8 4,2 8 4,1    
mangaani mg/l 4 <0,02 4

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 2 <0,024 2

<0,024

<0,10  
pH   12 8,5 12 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 7 0,04 7 0,04   <0,2
sameus FTU 8

0,16

8 0,18   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 41 4 38   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,6 12 17,0   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,5 12 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,8 4 0,9   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Helmikuu 2020

 

 Linnanmaa

Myllytulli

Kontinkangas

Toppila

Laanila

Maikkula

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,031 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01

0,017 <0,5  
rauta µg/l 31,0 28,0 31,0 28,0 20,5 31,3   <200
mangaani µg/l 11,0 13,0 17,0 13,0 12,6 15,6   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,011 0,011 <0,01   <0,50
pH   8,5 8,6 8,4 8,6 8,4 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 0,17 <0,15 0,16 0,19   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 170 170 180 170   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,75 4,2
minimi 0,64 3,6
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,25
maksimi 1,8

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,26


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.