Mediatiedotteet

VRJ Pohjois-Suomi Oy lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun

Oulun Vesi valmistelee kilpailutusta

Tulevaisuuden liete

Muutoksiin mukautuvat lietteen käsittelyketjut ja ratkaisut,
case: Oulun Vesi

VRJ Pohjois-Suomi Oy on valittu lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun. Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn kokonaispalveluna ja VRJ Pohjois-Suomi Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Lietteenkäsittelyn kilpailutusta valmisteltiin marraskuusta 2017 alkaen markkinavuoropuhelussa, johon sisältyi sekä julkisia tilaisuuksia että kahdenkeskisiä neuvotteluita potentiaalisten päätoteuttajien kanssa. Tavoitteena oli kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelypalvelu, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa. Jätevesilietteen käsittelyn hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa elokuussa 2018 ja Teknisten liikelaitosten johtokunta teki hankinnasta päätöksen kokouksessaan 24.1.2019.

Nykyinen kemialliseen hygienisointiin ja kompostointiin perustuva lietteenkäsittely päättyy vuoden 2020 keväällä, jolloin lietteet aletaan käsitellä VRJ:n biokaasulaitoksessa. Prosessissa syntyvää biokaasua käytetään korvaamaan yrityksen omaa energiankäyttöä sekä jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Lopputuote jalostetaan pääosin viherrakentamisen multatuotteiksi ja maanparannusaineiksi.

Tarkemmin hankkeesta

Oulun Vedellä on käynnissä Tekesin rahoittama, kaksivuotinen Muutoksiin mukautuvat lietteen käsittelyketjut ja ratkaisut, case: Oulun Vesi -hanke.

Oulun Vesi tavoittelee kokonaispalveluna kestävän kehityksen mukaista, toimintavarmaa ja kustannustehokasta lietteenkäsittelyratkaisua, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa. Hanke poikkeaa aiemmista Suomessa toteutetuista lietteenkäsittelyn hankkeista siinä, että tässä haetaan mukautuvuutta ja ratkaisuja, joihin mm. PK-yritykset voivat tuoda lisäarvoa.

Lietteen jatkokäyttö toteuttaa hyvin kiertotalouden periaatteita, mutta nykyisten käsittelyketjujen osalta eletään muutosvaihetta. Peltokäytölle on jo olemassa markkinalähtöisiä rajoituksia ja perinteisiä jälkikäsittelymenetelmiä, kuten kompostointia, ei enää suosita. Ympäristölupien saaminen on vaikeutunut ja tulevaisuudessa on mahdollista, että käsittelymenettelylle asetetaan lainsäädännöllisiä vaatimuksia tai rajoitteita. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tulisi tavoitella korkeamman jalostusasteen tuotteita sekä ravinteiden hyödyntämistä turvallisesti ja tehokkaasti siten, että jatkokäyttöä haittaavat haitta-aineet saadaan poistettua. Myös raaka-aineiden jäljitettävyys korostuu, joten käsittelyketju ja syntyvässä tuotteessa olevat haitta-aineet on tunnettava.

Haasteena on löytää olennaiset osat kattava, muutoksiin mukautuva lietteen käsittelyketju. Ratkaisuna voisi olla innovaatiokumppanuuteen perustuva yhteistyö, jossa kehitetään tuotteita, käsittelytekniikoita tai palvelukokonaisuuksia yhteistyössä tilaajan ja tarjoajan kesken.

Lisätietoja innovaatiokumppanuudesta

Innovaatiokumppanuus kannustaa tiiviiseen yhteistyöhön tilaajien ja tarjoajien välillä.

Innovaatiokumppanuus on julkisen hankintamenettelyn muoto, jossa tilataan ensi vaiheessa kehitystyötä tai suunnittelua ja joka tähtää sellaiseen tuotteeseen, palvelukonseptiin tai urakkaan, jota ei sellaisenaan tiedetä löytyvän markkinoilta. Toimittajan edellytetään kehittävän ideaansa tai konseptiaan innovaatiokumppanuuden aikana sellaiseksi, että se lopulta tyydyttää hankintayksikköä. Lopullisena tavoitteena on siis mahdollisimman hyvin tilaajan tarpeita vastaava hankinta.

Innovaatiokumppanuuden perusidea ja etu muihin käytössä oleviin hankintamenettelyihin on se, että kehitysvaiheen jälkeen kehityksen kohteena olleita tuotteita tai palveluita ei tarvitse erikseen kilpailuttaa, vaan hankintayksikkö voi ostaa niitä suoraan menettelyssä mukana olevilta.

Menettely käynnistetään hankintailmoituksella, jossa määritellään se, minkälaisilla valmiuksilla varustettuja yrityksiä halutaan kumppaneiksi, sekä ne vertailuperusteet, joiden perusteella valitaan varsinaiseen innovaatiokumppanuuteen mukaan pääsevät toimijat. Valinnassa noudatetaan neuvottelumenettelyä, jossa soveltuvuusvaatimuksen täyttäneistä tarjoajista valitaan neuvottelumenettelyyn joukko toimijoita, joiden alustavien ehdotusten pohjalta hankintayksikkö neuvottelee kunkin kanssa erikseen. Neuvottelujen päätyttyä hankintayksikkö tekee päätöksen, jolla valitaan varsinaiset innovaatiokumppanit. Innovaatiokumppaneiksi voidaan valita yksi tai useampi yritys tai muu toimija.

Innovaatiokumppaneiden valinnasta alkaa varsinainen innovaatiokumppanuus, jonka aikana tehdään sekä kehitystyö että sen jälkeinen mahdollinen toimitus. Kyseessä on sopimuskausi, jonka aikana kumppanit kehittävät tuotetta, palvelukonseptia tai urakkasuunnitelmaa luonnoksesta prototyyppiin tai vastaavaan ja siitä edelleen mahdollisesti pilottivaiheeseen.

Innovaatiokumppanuus-käsikirja

Sähköpostilistalle ilmoittautuminen
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Graafinen kuva kierrätyksestä

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sara Alanärä
p. 044 703 3851

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Yritystilaisuuden 22.2. esitykset

Aloitustilaisuuden infomateriaali

Aloitustilaisuuden esitykset

Innovaatiokumppanuus-käsikirja. Tekes 2017