Vedentuotanto

Oulun Vedellä on kaksi talousveden valmistamiseen tarkoitettua pintavesilaitosta; Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamot. Ne ottavat raakavetensä Oulujoesta ja valmistavat siitä talousvettä kanta-Oulun alueella asuville oululaisille. Vedenpuhdistamoiden puhdistusprosessit käsittävät epäpuhtauksien saostamisen rautapohjaisella saostuskemikaalilla, flotaatioselkeytyksen, hiekkasuodatuksen, otsonoinnin, aktiivihiilisuodatuksen, desinfioinnin ja jälkikemikaloinnin. Kurkelanrannan laitoksella on lisäksi UV-desinfiointi.

Vuonna 2018 raakavettä pumpattiin talousveden valmistukseen pintavesilaitoksille yhteensä 10 826 947 m³, mikä on keskimäärin 29 663 m³ vuorokaudessa. Vastaavasti kantaOulun vesijohtoverkostoon pumpattiin puhdistettua talousvettä noin 27 780 m³ vuorokaudessa, mikä on 10 139 649 m³ vuodessa.

Pintavesilaitosten lisäksi Oulun Vedellä on talousveden valmistamiseen tarkoitettuja pohjavedenottamoita Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin suuralueilla sekä Hangaskankaalla. Vuoden 2018 aikana pumpattiin em. pohjavesialueilta vettä kuluttajille yhteensä 2 985 322 m³, joka on 8 179 m³ vuorokaudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) uudistui 27.10.2017. Uudistuksella saatettiin kansallisesti voimaan juomavesidirektiivin (neuvoston direktiivi 98/83/EY) liitteiden II ja III muutokset. Valviran uudistamaan talousvesiasetuksen soveltamisohjeeseen on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. Uusi asetus antaa talousveden valvontaan lisää joustavuutta, mutta edellyttää myös ottamaan talousveden laadun säännöllisessä valvonnassa entistä paremmin huomioon paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on myös hyväksyttävä laitoksen tekemä riskinarviointi.

Oulun Vedellä on käytössä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä valvontatutkimusohjelma vuosille 2014 - 2018. Ohjelma päivitettiin vuonna 2018 viideksi vuodeksi eteenpäin. Pintavesilaitoksille otettava raakavesi on Oulujoen vettä ja sen laatua valvotaan valtioneuvoston päätöksen (366/1994) mukaisesti. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo säännöllisesti verkostoveden laatua em. lakisääteisen talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja kaikki siihen liittyvät analyysipalvelut Oulun Vesi ostaa ulkopuolisilta akkreditoiduilta laboratorioilta. Verkostoon pumpatun veden laatu täytti vuonna 2018 talousvesiasetuksen 1352/2015 ja sen muutoksen 683/2017 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Vuonna 2018 alettiin laatia vedentuotannon kehittämissuunnitelmaa, jossa tarkastellaan laitoksien investointi- ja laajennustarpeet seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tavoitteena on saada rakennettua Hinttaan täysin uusi laitosyksikkö, jolla voidaan korvata nykyinen vesilaitos sekä tämän jälkeen saneerata molemmat nykyiset pintavesilaitokset. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös pohjaveteen liittyvät varavesijärjestelyt. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla uusittiin ulko-ovia ja kalkin varastoaltaiden pinnoitukset saatiin päätökseen vuonna 2018. Hintan vedenpuhdistamon allashuoneen katolle asennettiin aurinkopaneeleja, joista saatavaa sähköenergiaa hyödynnetään laitoksen omiin tarpeisiin. Vuonna 2013 aloitettua valvomohanketta vietiin eteenpäin myös vuonna 2018 mm. liittämällä uusia pohjavesikohteita Cromi-valvomoon.