Vedentuotanto

Oulun Vedellä on kaksi talousveden valmistamiseen tarkoitettua pintavesilaitosta; Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamot. Ne ottavat raakavetensä Oulujoesta ja valmistavat siitä talousvettä kanta-Oulun alueella asuville oululaisille. Vedenpuhdistamoiden puhdistusprosessit käsittävät epäpuhtauksien saostamisen rautapohjaisella saostuskemikaalilla, flotaatioselkeytyksen, hiekkasuodatuksen, otsonoinnin,
aktiivihiilisuodatuksen, desinfioinnin ja jälkikemikaloinnin. Kurkelanrannan laitoksella on lisäksi UV-desinfiointi.


Vuonna 2017 raakavettä pumpattiin talousveden valmistukseen pintavesilaitoksille yhteensä 10 285 675 m³, mikä on keskimäärin 28 180 m³ vuorokaudessa. Vastaavasti kanta-Oulun vesijohtoverkostoon pumpattiin puhdistettua talousvettä noin 26 255 m³ vuorokaudessa, mikä on 9 583 012 m³ vuodessa. Pintavesilaitosten lisäksi Oulun Vedellä on talousveden valmistamiseen tarkoitettuja pohjavedenottamoita Oulunsalon,
Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin suuralueilla sekä Hangaskankaalla. Vuoden 2017 aikana pumpattiin em. pohjavesialueilta vettä kuluttajille yhteensä 2 790 012 m³, joka on 7 644 m³ vuorokaudessa. Päivitetty talousvesiasetus 1352/2015 tuli voimaan vuonna
2015 ja asetuksen muutos 683/2017 puolestaan lokakuussa 2017. Asetuksen muutos velvoittaa parantamaan talousveden riskienhallintaa. Uusi asetus tuo talousveden valvontaan lisää joustavuutta ja edellyttää ottamaan talousvden laadun säännöllisessä valvonnassa entistä
paremmin huomioon paikalliset veden laatua uhkaavat vaarat. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on myös hyväksyttävä
laitoksen tekemä riskinarviointi.

Oulun Vedellä on aiemman asetuksen (461/2000) mukainen Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä valvontatutkimusohjelma vuosille 2014–2018. Ohjelma tullaan päivittämään vuonna 2018 viideksi vuodeksi eteenpäin. Pintavesilaitoksille otettava raakavesi on Oulujoen vettä ja sen laatua valvotaan valtioneuvoston päätöksen (366/1994) mukaisesti. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo säännöllisesti verkostoveden laatua em. lakisääteisen talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja kaikki siihen liittyvät
analyysipalvelut Oulun Vesi ostaa ulkopuolisilta akkreditoiduilta laboratorioilta. Verkostoon pumpatun veden laatu täytti vuonna 2017 talousvesiasetuksen 1352/2015 ja sen muutoksen 683/2017 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Vuonna 2017 uusittiin Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoilla raaka- ja puhdasvesipumppuja. Hintassa uusittiin myös kalkin syöttö- ja annostelulaitteita ja Kurkelanrannassa puolestaan aloitettiin kalkin varastoaltaiden pinnoitukset. Pinnoitustyöt saadaan valmiiksi vuoden 2018
aikana.

Oulunsalon Kurikan vedenkäsittelylaitoksella otettiin vuonna 2017 käyttöön uusi varavoimakoneen suojarakennus, joka toimii samalla varastorakennuksena huolto- ja kunnossapitotarvikkeille sekä kalustolle. Kiimingin Pyyryväisharjun pohjavedenottamolle rakennettiin uusi raakavesikaivo, joka sekä parantaa huomattavasti laitoksen kapasiteettia että myös samalla varmistaa Jäälin alueen vedenjakelua. Kyrönniemen vedenottamon yhteyteen rakennettu uusi kalkkikivialkalointi ja siiviläputkikaivo sekä UV-desinfiointilaitteisto otettiin käyttöön heinäkuussa 2017. Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2016 ja saneeraustöiden aikana talousvesi johdettiin Yli-Iin alueelle käsittelemättömänä
raakapohjavetenä uuden laitoksen käyttöönottoon saakka. Vuonna 2013 aloitettua valvomohanketta vietiin eteenpäin myös vuonna 2017 siirtämällä Oulunsalon, Kiimingin ja Yli-Iin pohjavesikohteita Cromi-valvomoon.