Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikkö huolehtii Oulun Veden verkostohankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelutiimin kymmenen henkilön tehtäviin kuuluu mm. vesihuollon verkostojen suunnittelu ja suunnitteluttaminen, johtokartan ylläpito ja rakentajien tekninen asiakaspalvelu. Rakennuttamistiimin viisi henkilöä hoitavat verkostohankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviä.


Suunnittelu


Vuonna 2018 verkostokohteiden suunnitteluun käytettiin oma suunnittelu mukaan lukien noin 356 000 euroa, mikä oli 3,8 % vuoden verkostoinvestoinneista. Uusia toimeksiantoja konsulteille tehtiin kahdeksan, ja ne kaikki perustuivat puitesopimuksiin. Toimeksiantojen määrä on puolittunut edellisestä vuodesta. Kertomusvuonna oli käynnissä 15 konsulttisuunnitteluhanketta ja näistä kuusi oli saneeraussuunnittelua. Omana suunnitteluna tehtiin 29 hanketta, joista 10 saneerauskohteita.  Oman saneeraussuunnittelun määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Omana työnä tehdyt suunnitteluhankkeet olivat laajuudeltaan pääosin pieniä täydennysrakentamiseen ja kaavamuutoksiin liittyviä yleis- ja rakennussuunnittelutöitä. Koska kaupungissa oli käynnissä paljon pieniä kaavamuutoksia, suunnittelutiimin työpanoksesta entistä suurempi osa kului kaavojen ohjausryhmätyöskentelyssä. Varsinaisen suunnittelutyöhön käytettiin 2,3 henkilötyövuotta eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Työajan- ja kustannusseurannan perusteella oman suunnitteluorganisaation ylläpitäminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa etenkin saneeraussuunnittelussa. Annettujen liitoslausuntojen määrä (648 kpl) kasvoi edellisestä vuodesta noin prosentilla.  Keskimääräinen liitoslausunnon käsittelyaika oli seitsemän työpäivää ja 54 % lausunnoista tehtiin viiden työpäivän tavoiteajassa. Liitoslausuntojen ja karttaotteiden asiakaspalvelua parannettiin ottamalla käyttöön sähköinen eTilaus-järjestelmä ja VIP-puheluiden hallintajärjestelmä.


Verkostojen suunnitteluhankkeita


Vesihuollon kaavarunkovaiheen ja asemakaavavaiheen yleissuunnittelua tehtiin konsulttityönä Oulunsalonrannassa, Hieta-ahossa ja Heikkilänsaaressa. Omana työnä yleissuunnittelua tehtiin Jäälin keskustassa, Alppilan Bulevardilla, Kaijonharju-Linnanmaalla, Tahkokankaalla ja Ranta-Taskilassa. Lisäksi oli käynnissä useita pienempiä asemakaavoitukseen ja rakennushankkeisiin liittyviä yleissuunnitteluhankkeita omana työnä. Verkostojen uudisalueiden toteutussuunnittelusta teetettiin konsulttityönä Välikylän yrityspuiston, Annanlankaan kaavalaajennuksen, Ruskoseläntien ja Välimaa-Mastotien pumppaamon ja Mastotie – Vesalanmäki vesihuolto. Konsulttityönä oli käynnissä mm. seuraavat saneeraus/korvausinvestointien suunnittelutyöt: 700 mm vesijohdon saneeraus 4-tiensillan putkitunneleihin, Puolivälinkankaan vesitornin päävesijohdon uusi linjaus, Niemeläntörmä, Korvenkuja-Jussilantien jätevesiviemäri, Santaholman pumppaamo-Kirkkotie vesihuolto ja Mäkitien alue Jäälissä.  Omana työnä tehtiin mm. seuraavien uudishankkeiden toteutussuunnittelua: Niittyholma, Vesalanmäki, Hiltusenpuisto, Takalaanilantie-Liittokuja. Omia vesihuoltoverkoston saneeraushankkeita olivat mm. Rajakylän keskusta, Kontinkankaan johtosiirrot (Rauhanparkki), Pakkahuoneenkatu, Haukiputaan pumppaamosaneeraukset ja verkostomuutokset, Oskari Jauhiaisen tien vesijohto, Koitelintie –Huvilatie, Lintula, Sienikuja- Sienitie. Myös 4-tien parantamiseen liittyvien johtosiirtojen suunnittelua tehtiin omana työnä.


Verkkotietojärjestelmän täydentäminen 


Verkkotietojärjestelmän tietosisällön parantamiseksi vuonna 2015 käynnistetty mittaus- ja kuntokartoitusprojekti jatkui Kiimingin ja Haukiputaan verkostoissa kolmen mittaryhmän voimin.  Lisäksi Teklin mittaryhmä suoritti täydennysmittauksia Oulunsalossa.  Mittausmateriaalin siirtoa verkkotietojärjestelmään parannettiin palkkaamalla paikkatietoharjoittelija kesän ajaksi. Tavoitteena on saada johtokartan tietosisältö samalla tasolle koko kaupungin alueella vuonna 2020. Verkkotietojärjestelmään (Trimble NIS) hankitun verkostolaskentaosion käyttöönotto viivästyi kalibrointiin liittyvien mittausten siirtyessä lumisen ja kylmän talven vuoksi. Verkostolaskentaa voidaan käyttää mm. vesijohtoverkoston mallinnukseen, sprinkleriselvityksiin ja verkostovaurioiden etsintään aluksi kantakaupungin alueella ja myöhemmin koko kunnan alueella, kun verkostotietojen eheytys edistyy.


Rakennuttaminen


Urakkakohteiden määrä (30 kpl) laski edellisestä vuodesta 4 hankkeella. Näistä 20 oli saneeraushankkeita. Rakennuttamistehtävät tehtiin 98,3 % omana työnä tai yhteishankkeena yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Vain kahden hankkeen kilpailutus teetettiin konsultilla. Rakennuttamiskustannukset olivat noin 281 000 euroa, mikä oli vain 3,1 % noin 9,3 M€ verkostoinvestoinneista.Verkostoinvestoinnit Uusia vesijohtoja ja jäte- sekä hulevesiviemäreitä otettiin käyttöön yhteensä noin 35 kilometriä. Vesi- ja viemärijohtoja saneerattiin yhteensä noin 30 kilometriä, mikä on ennätyksellisen paljon. Alla olevaan taulukkoon on koottu tärkeimmät valmistuneet uudisrakennusalueet sekä alueiden tonttien lukumäärä ja vesihuollon rakentamiskustannukset.Haja-asutusalueille rakennettiin jätevesiviemäröintiä Hangaskankaalla, Kiiminkijokivarressa sekä Kylänpuolen alueella Oulunsalossa. Hankkeet mahdollistavat noin 70 kiinteistön liittämisen keskitettyyn jätevesiviemäröintiin. Pohjavesialueilla olevat hankkeet saivat valtion vesihuoltoavustusta yhteensä 70 000 euroa. Loppuvuodesta käynnistyi vesihuollon ja muun kunnallistekniikan rakentaminen Korvenkylässä ja Hiukkavaaran Tahti- ja Kunniamarssin alueilla, jotka ovat pientalovaltaisia alueita.