Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikkö vastaa Oulun Veden verkostohankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelutiimin tehtäviin kuuluu mm. vesihuollon verkostojen suunnittelu ja suunnitteluttaminen, johtokartan ylläpito ja rakentajien tekninen asiakaspalvelu. Rakennuttamistiimi hoitaa verkostohankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät.

Suunnittelu

Vuonna 2017 verkostokohteiden suunnitteluun käytettiin oma suunnittelu mukaan lukien noin 350 000 euroa, mikä oli vajaat 3,2 % vuoden verkostoinvestoinneista. Uusia toimeksiantoja konsulteille tehtiin 15 ja ne kaikki perustuivat puitesopimuksiin.  Kertomusvuonna oli käynnissä 19 konsulttisuunnitteluhanketta ja näistä 10 oli saneeraussuunnittelua. Omana suunnitteluna tehtiin 25 hanketta, joista 9 saneerauskohteita. Saneeraussuunnittelun määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Konsulttisuunnittelu väheni merkittävästi, koska oman suunnittelutiimin resurssit lisääntyivät kolmannella suunnitteluinsinöörillä ja hankkeita voitiin tehdä omana työnä edellisvuotta enemmän.
Annettujen liitoslausuntojen määrä (639 kpl) väheni edellisestä vuodesta noin 12 %, sillä vilkas asuntorakentaminen painottui kerrostaloihin. Teknisessä asiakaspalvelussa oli koko vuoden henkilövajetta, joten osa suunnitteluinsinöörien työpanoksesta käytettiin liitoslausuntojen valmisteluun (yht. noin 1 htv). Varsinaisen suunnittelutyön osuus kuitenkin kasvoi lisääntyneen resurssin myötä 2,3 htv:een (2016: 1,5 htv). Työajan- ja kustannusseurannan perusteella oman suunnitteluorganisaation ylläpitäminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa.

Verkostojen suunnitteluhankkeita


Vesihuollon kaavarunkovaiheen ja asemakaavavaiheen yleissuunnittelua tehtiin konsulttityönä Oulunsalonrannassa, Hieta-ahossa ja Vanhassa Hiukkavaarassa.   Omana työnä yleissuunnittelua tehtiin Vesalanmäellä, Jäälin keskustassa, Kaukovainon keskustassa, Kemintien Bulevardi-hankkeessa, Kontinkankaalla (OYS huoltotie) ja Haukiputaan keskustassa. Lisäksi oli käynnissä useita pienempiä asemakaavoitukseen ja rakennushankkeisiin liittyviä yleissuunnitteluhankkeita.

Verkostojen uudisalueiden toteutussuunnittelu teetettiin konsulttityönä: Pateniemenranta, Hakomäen laajennus ja Ruskonseläntien vesijohto. Konsulttityönä oli käynnissä mm. seuraavat saneeraus/korvausinvestointien suunnittelutyöt:  Vanhatie- Puistotie-Harjukuja, Niemeläntörmä, Santaniemi, 4-tien sillan vesijohto, Heikinharjun jv-pumppaamo, Korvenkuja-Jussilantien jätevesiviemäri, Mt 855 vesijohdon siirto sekä Tervajärvi-Kiiminki vesijohto ja paineviemäri.  Omana työnä tehtiin mm. seuraavien uudishankkeiden toteutussuunnittelua: Niittyholma, Frosteruksentie,Takomotie-Koksitie, jätekeskuksen viemäri, Raitotien vesijohto, Merilinja. Omia vesihuoltoverkoston saneeraushankkeita olivat Koulukatu välillä Heikinkatu-Linnakatu, Kaukovainion keskus,  Selleri-,Sinappi- ja Naverokuja, Temmeksentie, OYSin verkostomuutokset, Kellon Kiviniemen keskustan tiet ja Kurtinhaudan viemärit.  Myös 4-tien parantamiseen liittyvien johtosiirtojen suunnittelu tehtiin omana työnä.

Rakennuttaminen

Urakkakohteiden määrä (34 kpl) kasvoi edellisestä vuodesta 2 hankkeella. Näistä 25 oli saneeraushankkeita. Rakennuttamistehtävät tehtiin lähes 95 % omana työnä tai yhteishankkeena yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Vain kahdessa hankkeessa rakennuttamistehtävät teki konsultti. Rakennuttamiskustannukset olivat noin 276 000 euroa, mikä oli vain 2,6 % noin 10,7 M€ verkostoinvestoinneista.

Eläköitymisen myötä vapaaksi jäänyt projekti-insinöörin tehtävä täytettiin toukokuun alussa. 

Verkkotietojärjestelmän täydentäminen jatkuu 

Verkkotietojärjestelmän tietosisällön parantamiseksi vuonna 2015 käynnistetty mittaus- ja kuntokartoitusprojekti jatkui Kiimingin ja Haukiputaan verkostoissa kolmen mittaryhmän voimin.  Lisäksi Teklin mittaryhmä aloitti täydennysmittaukset Oulunsalossa. Tavoitteena on saada johtokartan tietosisältö samalla tasolle koko kaupungin alueella vuoteen 2020 mennessä. 
Verkkotietojärjestelmään (Trimble NIS) hankitun verkostolaskenta-osion kalibrointiprojekti oli oletettua pitempi. Ensimmäiset verkoston painetasokartat saatiin marraskuussa. Jatkossa verkostolaskentaa voidaan käyttää mm. vesijohtoverkoston mallinnukseen, sprinkleriselvityksiin ja verkostovaurioiden etsintään aluksi kantakaupungin alueella, myöhemmin kun verkosto saadaan eheytettyä koko kunnan alueella.