Ajankohtaista

< Takaisin

Hintan vesilaitoksen alkuperäinen laajennussuunnitelma on pitkäaikaisin

Oulun Vesi -liikelaitos esittää teknisten liikelaitosten johtokunnalle, että Hintan vesilaitoksen laajennus toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa Hintan vesilaitoksen laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen ja rannan väliin. Suunnitelmassa on yhteensä kolme vaihtoehtoa, ja selvitys teetettiin vuonna 2020. Laajennuksen kahdessa muussa vaihtoehdossa vesilaitoksen laajennus ulottuisi joko Hintanpuistoon tai kohtisuoraan nykyiseen laitokseen nähden puiston ja rantakiinteistöjen alueelle.

Yksityiskohtaisen suunnitelman pohjalta on arvioitu kaikkien vaihtoehtojen toiminnallisuutta sekä investointi- ja käyttökustannuksia. Vesilaitoksen laajennus edellyttää kaavamuutosta, jota varten teetettiin rakennushistoriaselvitys, arkeologinen selvitys sekä luonto- ja maisemaselvitys. Vesilaitoksen laajennuksen vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkennettu lisäksi arkkitehtisuunnitteluna. Arkkitehtisuunnitelmassa on tarkasteltu kaupunki- ja maisemakuvaa sekä tehty eri vaihtoehdoista ilmakuvat. Lisäksi vaihtoehtoja on arvioitu kokonaisvaltaisesti yhteistyössä kaupungin kaavoituksen kanssa.

Uusi yksikkö on suunniteltu nykyisen rakennuksen yhteyteen siten, että uuden rakennuksen vaikutus maisemaan on mahdollisimman vähäinen. Ratkaisu tukeutuu myös yleiskaavaan ja kaupungin pidemmän ajan kaavallisiin linjauksiin ja lunastuksiin. Ratkaisu on toimiva vedentuotantoprosessin ja laitoksen operoinnin näkökulmasta. Laitoksen turvallisuuden takaamiseksi ja pidemmän aikavälin kehittämistarpeiden takia rannanpuoleinen alue on kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa osoitettu ainoastaan puisto- tai suojaviheralueeksi tai yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

Pintavesilaitosten kapasiteettia on tarve lisätä, jotta puhtaan veden riittävyys voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa. Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen Hintan vesilaitoksen yhteyteen on välttämätöntä. Vesilaitoskapasiteetin lisääminen on tarpeen sekä kotitalouksien vedenjakelun varmistamisen että elinkeinoelämän kehittämisedellytysten kannalta.

Lisätietoja:

12.1. kokouksen esityslista liitteineen

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona