Jätevedenpuhdistus

Vuonna 2019 Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin yhdyskuntajätevesiä yhteensä noin 17,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin 0,7 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Muhokselta ja Utajärveltä johdettiin jätevesiä Taskilan puhdistamolle 588 429 m³ ja Iistä 292 906 m³ siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä noin 67 830 m³. Oulunsalon suuralueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Vuonna 2019 jätevesiä johdettiin puhdistamolle 416 875 m³. Taskilan puhdistamolla jätevedet käsitellään ensin kemiallisesti, jonka jälkeen keskimäärin noin 70 % jätevedestä johdetaan perinteiseen aktiivilieteprosessiin ja sieltä edelleen jälkisuodatusyksikön kautta purkukaivolle, josta puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkea pitkin Perämereen. Noin 30 % tulevasta jätevedestä johdetaan kemiallisen käsittelyn jälkeen MBR-prosessiin, josta vesi menee suoraan purkukaivoon ja edelleen em. purkuputkella Perämereen. Jätevedestä poistettava liete johdetaan KemiCond-prosessiin ja sieltä edelleen lingoilla tapahtuvan kuivauksen ja välivarastoinnin kautta jatkokäyttöön.

Taskilan puhdistamon koko toimintaa koskeva ympäristöluvan tarkistamishakemus oli ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä joulukuusta 2012 lähtien ja uusi lupapäätös saatiin 6.7.2017. Oulun Vesi valitti uudesta lupapäätöksestä typenpoiston osalta Vaasan hallinto-oikeuteen 4.8.2017. Asian käsittely on edelleen kesken. Vuonna 2019 saavutettiin orgaanisen aineksen (BOD7ATU) ja kokonaisfosforin (P) poiston osalta laitokselle määrätyt lupaehdot hyvin koko toimintavuoden ajan.

Laitokselta lähtevän puhdistetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 3.3 mg /l ja puhdistusteho 99 %. Vastaavasti kokonaisfosforin osalta pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 0.27 mg P/l ja puhdistusteho 97 %. Taskilan puhdistamolla lokakuussa 2018 käyttöönotetun MBR-yksikön myötä on myös typenpoiston tehokkuus parantunut merkittävästi. Heinä-joulukuun välisenä aikana oli lähtevän jäteveden kokonaistypen (N) pitoisuuskeskiarvo 22 mg/l ja puhdistusteho 68 %.

Koko laitoksen toiminnan optimointia jatketaan edelleen ja puhdistustulosten voidaan odottaa paranevan jatkossa, kun kaikki prosessivaiheet saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kesän 2019 aikana jatkettiin Oulun ranta-alueiden bakteeritarkkailua. Seurannan tarkoituksena on ollut selvittää desinfioinnin vaikutusta sekä puhdistetun jäteveden mikrobiologiseen laatuun että Oulun edustan merialueen tilaan. Taskilasta lähtevä puhdistettu jätevesi hygienisoitiin touko-elokuun välisenä aikana permuurahaishapolla. Desinfioinnista saadut tulokset ovat olleet hyviä ja käytetty hygienisointimenetelmä poistaa tehokkaasti bakteereja jo pienellä syöttömäärällä. Taskilassa tasausaltaan katolla sijaitsevista aurinkopaneeleista saadaan sähköenergiaa hyödynnettäväksi laitoksen omiin käyttötarpeisiin. Aurinkosähköjärjestelmän laskennallinen vuosituotantomäärä on 94 000 kWh, ja vuonna 2019 paneelit tuottivat sähköä yhteensä 92 160 kWh. Yli-Iin jätevedenpuhdistamon toiminta oli koko vuoden ajan lupaehtojen mukaista.

Puhdistamolla aloitettiin heinäkuussa 2019 saneeraustoimet, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2020. Puhdistamolle tulee uusi sakokaivolietteen vastaanottoallas ja kaksi uutta välppää. Samalla puhdistamolla tehdään perusparannustoimenpiteitä mm. sähkö- ja lvi-laitteiden sekä ilmastoinnin osalta.


Omavalvontalaboratorio


Oulun Veden omavalvontalaboratoriossa analysoidaan sekä vesi- että jätevesinäytteitä. Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vesilaitoksella. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien (raakapohjavedet ja Oulujoki) veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä. Omavalvontalaboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuun kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua. Viranomaisvalvonnan ja kuormitustarkkailun analyysit ostetaan ulkopuolisilta laboratorioilta. Toimintavuonna omavalvontalaboratoriossa tehtiin yhteensä noin 20 000 vesianalyysiä ja noin 3 700 jätevesianalyysiä. Laboratoriossa työskentelee kaksi laboranttia, laboratorioanalyytikko sekä laboratorioinsinööri. Laboratorio osallistuu säännöllisesti pätevyyskokeisiin ja käytössä oleville menetelmille on laadittu valvontakortteja ja kehitetty valvonta- ja standardinäytteitä.