Johtajan katsaus

Oulun Vesi on jälleen tuottanut vesihuollon palvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti Oulun alueen lähes 200 000 asukkaalle sekä alueen palvelu- ja teollisuuslaitoksille.   Oulun Vesi saavutti vuodelle 2019 asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet erinomaisesti ja pääosin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihto oli 38,6 milj. € ja kasvoi 1,1 milj. € edellisvuodesta.  Liikevaihtoa korotti 0,8 milj. € muiden rakennuttajien maksamat osuudet aiheuttamistaan verkostojen siirroista, jotka kirjattiin laitoksen tuloiksi.  Hulevesipalveluiden laskutus kasvoi myös 0,3 milj.€. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 11,7 milj. €, mikä on sitovaa liikeylijäämätavoitetta 1,4 milj. € parempi. Tuloksesta tehtiin 5,0 milj. € investointivaraus Hintan pintavesilaitoksen laajennusta varten puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi. Myydyn talousveden ja laskutetun jäteveden määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja mittaamattoman kulutuksen osuus sisältäen myös vuotovedet oli 10,3 %, mikä on valtakunnallisesti hyvällä tasolla. 

Veden ominaiskulutus laski edelleen hieman ja asutuksen osuus mitatusta kulutuksesta on 73 %.  Veden jakeluvarmuus on säilynyt erittäin hyvänä johtuen vesijohtovuotojen vähäisestä määrästä, joskin alueellisesti vuotomäärissä on selviä eroja.Pintaveden käsittelylaitoksilla sekä pohjavedenottamoilla on talousveden puhdistuksessa saavutettu laatutavoitteet hyvin koko vuoden ajan.  Vedenhankinnan varmistamista koskevaan lupahakemus on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Pieniä lisäselvityksiä ja vastineita muistutuksiin laadittiin. Pohjavedenoton lupapäätöstä odotetaan ennen kesää 2020. Lupahakemuksen hankeperusteet ovat muuttuneet aikaisempaan hankkeeseen verrattuna siten, että pintaveden käyttö säilyy merkittävänä ja sen rinnalla vedenhankintaa varmistetaan pohjaveden käyttöä lisäämällä.
 

Vesihuoltoalan rakennemuutos ja lainsäädännön uudistus


Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on valmisteltu kansallista vesihuoltouudistusta. Keskeinen uhka on saneerausvelan kasvu ja hajanainen laitosrakenne. Suomessa on yli tuhat eri tavalla organisoitua vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on pieniä osuuskuntia, joiden valmiudet vastata lain edellyttämiin vaatimuksiin ovat vähäiset.  Ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin esitetään vesihuoltolaitosten koon kasvattamista alueellisen yhteistyön kautta tai muuta tiiviimpääyhteistyötä vesihuoltolaitosten välillä.

Lisäksi vesihuollon merkitystä yhdyskunnan peruspalveluna on kirkastettava ja vesihuoltoalan arvostusta on kyettävä nostamaan, jota tarvitaan erityisesti osaavan henkilöstön rekrytoinnissa kiristyvillä työmarkkinoilla. Vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteista poikkeamiseen liittyvä lakimuutosten valmistelu jatkui vuonna 2019. Vesipuitedirektiivin toimeenpano edellyttää, että Suomen lainsäädäntöä kehitetään siten, että vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisia lupia voidaan muuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella. Taskilan jätevedenpuhdistamon  käsittelemä jätevesimäärä lisääntyi 4 % sateisuudesta johtuen.  Rankkasadetilanteessa viemäriin päätyvät hulevedet kuormittavat edelleen puhdistusprosessia.

Puhdistamon typenpoiston tehostamiseksi otettiin syksyllä 2018 käyttöön uuteen kalvosuodatustekniikkaan perustuva laajennus, mikä on tehostanut puhdistustehoa suunnitellusti.  Laajennus edustaa uutta teknologiaa ja toteutettu laitos on mittakaavassaan Suomen suurin.  Mereen johdettavan käsitellyn jäteveden desinfiointia on jatkettu hyvin tuloksin uintikauden ajan. Energiaa hyödynnetään puhdistamoilla sekä jäteveden lämmöntalteenotolla että aurinkoenergiaa hyödyntävillä aurinkopaneeleilla ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Taskilan puhdistamolle vuonna 2017 annetussa ympäristölupapäätöksessä tiukennettiin typenpoiston lupaehtoa ympärivuotiseksi. Päätöksestä tehty valitus on Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä.  Toteutuessaan asetetun lupaehdon saavuttaminen vaatisi Taskilaan merkittäviä laitosinvestointeja. Vuoden 2020 kesästä alkaen jätevesilietteen kompostointi loppuu Vasikkasuolla.

Uusi lietteenkäsittelyratkaisu kilpailutettiin innovatiivisena hankintana ja johtokunta teki valinnan palveluntuottajasta tammikuussa 2019. Kilpailutuksesta tehdyn markkinaoikeusvalituksen takia jatketaan nykyistä palvelusopimusta väliaikaisesti, kunnes uusi palvelusopimus on saatu voimaan.  Uusi käsittelymenetelmä tulee lisäämään merkittävästi käyttökuluja. Oulun Veden tulokset vuotuisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä ovat parantuneet pidemmällä ajalla selvästi.  Vedenjakelun ja laadun sekä palveluiden tulokset kyselyssä ovat edelleen erittäin hyvää tasoa. Pyrimme jatkuvaan asiakastyytyväisyyden parantamiseen ja saadun palautteen perusteella lisäämme vesihuoltopalveluiden tiedotusta ja sähköinen palautejärjestelmä on vakiintunut käyttöön. Oulun Veden investointien määrä vuonna 2019 oli 15,2 milj. €, josta käytettiin vesihuoltoverkostojen uudis- ja korjausrakentamiseen 11,3 milj.€. Saneerausinvestointien osuus investoinneista oli 7,6 milj.€, mikä on pystytty edellisvuoden tapaan pitämään korkealla tasolla. Vuoden aikana vesihuoltoverkostoja rakennettiin tai saneerattiin lukuisissa eri kohteissa yhteensä 49 km.  Tästä saneerausten määrä oli 18 km. Saneeraukset kohdistuivat poikkeuksellisesti isojen runkovesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksiin. Verkostourakoissa on säilynyt hyvä kilpailutilanne, kun useita yksityisiä urakoitsijoita on osallistunut tarjouskilpailuihin.  Taskilan lietteenkäsittelyrakennuksen ja laitteiden rakennusurakka käynnistyi vuoden lopulla ja siihen käytettiin 1,3 milj. €.  Urakka valmistuu vuonna 2021.   


Oulussa vesimaksut ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2015 lähtien ja maksut ovat suurten laitosten joukossa maan edullisimmat ja 30 % alle maan keskiarvon, mikä osaltaan tuo Oululle kilpailukykyä ja vaikuttaa Oulun edullisiin asumiskuluihin. 


Vesihuoltoon merkittäviä investointitarpeita tulevina vuosina 


Oulun vesihuoltoon kohdistuu merkittäviä investointitarpeita tulevina vuosina. Verkostojen saneerauksia on jatkettava vuotovesimäärien ja saneerausvelan pienentämiseksi, pohjavesihankkeen toteutukseen on varauduttava vedenhankinnan turvaamiseksi ja Hintan pintavesilaitoksen laajennus on käynnistettävä kaavatyön valmistumisen jälkeen.  Hintan vesilaitoksen laajennussuunnitelma hyväksyttiin elokuussa johtokunnassa ja yhdyskuntalautakunta käynnisti alueen kaavatyön. Laajennukseen on varauduttu lähivuosina riittävän pintavesilaitoskapasiteetin turvaamiseksi. Lisäksi jätevedenpuhdistamon saneeraukset vaativat jatkossakin investointeja erityisesti, jos Taskilan puhdistamon ympäristöluvassa määrätty  ympärivuotinen typenpoistovelvoite tulee voimaan.  


Vesihuollon digitalisointi etenee


Oulun Veden toimintojen digitalisointi etenee. Uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä – Vesitieto otettiin toukokuussa suunnitellusti käyttöön.  Myös useat muut vesilaitokset ovat valinneet järjestelmän käyttöön, mikä tuo hyvät mahdollisuudet järjestelmän jatkokehitykseen laitosten yhteisten tarpeiden mukaan. Etäluettavien mittareiden pilotointi käynnistyi  ja tiedolla johtamiseen ja vesilaitoksen omaisuudenhallintaan sekä ydinprosessien tiedon analysointiin kehitetään menetelmiä.  Pääomavaltaisena toimialana vesihuollon omaisuudenhallinnalla on suuri merkitys, johon on panostettava mm. saneerausvelan analysointia ja elinkaaren hallintaa ajatellen. Keskeisiä ovat digitaalisten alustojen määrittelyt sekä oleellisen tiedon kokoaminen suuresta tietomassasta. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 121, josta vakinaisia 111 henkilöä.  Määräaikaisia alan opiskelijoita myös työllistettiin kesällä edellisvuoden tapaan. Henkilömäärä on jonkin verran laskenut edellisvuodesta.  Työtyytyväisyyskyselyn pohjalta yksikkökohtaiset työilmapiirin kehittämistoimet ovat jatkuneet ulkopuolisen asiantuntijan tukemana ja panostus esimiestyön tukemiseen jatkui.   Oulun Veden visio tähtää maan parhaisiin vesihuoltopalveluihin. Tavoite on eräiden tunnuslukujen osalta jo saavutettu, mistä haluan esittää lämpimät kiitokset osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölle.  Oulun Veden menetyksellisestä vuodesta kuuluvat kiitokset myös johtokunnalle sekä monipuoliselle ja  osaaville yhteistyökumppaniverkolle.