Kiiminki

Kiimingin verkostoveden viranomaisvalvonnan tulokset

Marraskuu 2020   Jääli Välikylä Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet, STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l 22 <2,5   <200
mangaani µg/l 0,44 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   7,2 7,8 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,18 0,15   **)
väri mgPt/l 5 <5    
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 110 160   <2500

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,52 2,9
minimi 0,20 1,1
maksimi 0,81 4,5

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 4,4
minimi 3,6
maksimi 5,2

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.