Liitoslausunnon tilaus

Liitoslausunto tarvitaan kaikkiin uudisrakennuksiin ja tarvittaessa saneerauksiin, jos vesihuoltoon tulee muutoksia. Liitoslausunnossa määritellään mm. tonttijohtojen koko, liittymiskohdat, liittymiskorkeudet ja viemärin padotuskorkeus.

Lausunto tilataan Oulun Vedeltä kiinteistön käyttösuunnitelmaa (jos sellainen hankkeessa tarvitaan) ja LVI-suunnittelua varten. Liitoslausunto ja LVI-asemapiirros on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Kiinteistön omistajan ja LVI-suunnittelijan kannattaa sopia, kumpi tilaa lausunnon.

Tilaa liitoslausunto sähköisesti

Lausunnon voi tilata myös puhelimitse, puh. 08 558 43800. Liitoslausunnoilla on noin viikon toimitusaika.

Liittyjä ilmoittaa lausuntoa varten kiinteistön sijaintitiedot (kaupunginosa, kortteli, tontti, osoite) sekä muita lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa liittymään.

LVI-suunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelma tehdään liitoslausunnossa annettujen tietojen pohjalta säädösten mukaisesti.

Suositeltavaa on, että rakennuksen tekninen tila sijaitsee lähellä katualueen johtoja. Suunnitelmaa laadittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota LVI-asemapiirroksen sisältöön.

Vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta runkojohtoon on esitetty selkeästi

  • Maanpinnan suunnitellut korkeustiedot on merkitty asemapiirrokseen
  • Putkien kallistukset ja peitesyvyydet on otettu huomioon suunnittelussa
  • Vesimittarin tilavaraus on merkitty suunnitelmaan

Padotuskorkeus

Jätevesiviemärin padotuskorkeus tarkoittaa tasoa, jolle jätevesi voi hetkellisesti nousta esim. rankkasateen aikana. Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateet ja samalla riskit viemäritulvaan lisääntyvät.  

Viemäriin liitetyn rakennuksen alimman lattiatason on oltava padotuskorkeuden yläpuolella. Muutoin rakennus on suojattava viemäritulvien varalta esimerkiksi pumppauksella. Padotuskorkeuden alapuoliset viemäritulvat ovat monesti vahinkoja, joita vakuutus ei välttämättä korvaa.  

Padotuskorkeus on otettava erityisesti huomioon kiinteistöissä, joissa on kellari. 

Hulevesien hallinta

Kun vettä sataa tai lumi sulaa, syntyy hulevettä. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta pinnoilta. Kiinteistön on eroteltava tontillaan jäte- ja hulevedet. Hulevesiä ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Oulun kaupungissa hulevesien hallinnasta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.  Hulevesiviemärin osalta liitoslausunnot antaa kuitenkin Oulun Vesi.

Kaupunki voi päättää, että hulevesiä on viivytettävä tonteilla. Hulevesien viivytys tarkoittaa, että hulevesiä varastoidaan tontilla ennen kuin ne johdetaan pois. Hulevesien viivytyksellä tontilla pienennetään alueen hulevesiviemäreiden ja laskuojien tulvariskiä ja pyritään estämään veden nousemista kiinteistöön.

Hulevesien käsittelyvaatimuksia esitetään esimerkiksi rakennusjärjestyksessä ja kaavamääräyksissä. Käsittely- tai viivytysvaatimus voidaan asettaa yksittäisille tonteille, jos se on hulevesien hallinnan kannalta tarpeen.

Rakennusvalvonnan hulevesisivut

Lisätietoja hulevedestä Oulun kaupungissa