Oulunsalo

Oulunsalon verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2023   Vihiluoto Kirkonkylä Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 9 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset      
           
rauta µg/l 14 7,7   <200
mangaani µg/l 0,91 0,63   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   8,1 8,1 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 310 280   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 1,41 7,9
minimi 1,20 6,7
maksimi 1,62 9,1

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 3,7
minimi

2,9

maksimi 4,3

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.