Jätevedenpuhdistus

Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Oulun kaupungin Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin jätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevedet, jotka johdetaan puhdistamolle siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän kaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Oulunsalon alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle Kempeleeseen.

Taskilan puhdistamolla jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin ja käsittelyn päävaiheet ovat välppäys, hiekanerotus, flokkaus, esiselkeytys, ilmastus, jälkiselkeytys ja jälkisuodatus.

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Kemira Operon Oy:ltä. Liete käsitellään puhdistamolla hapotukseen ja hapetukseen perustuvalla menetelmällä, joka hygienisoi lietteen. Käsittelyn jälkeen liete soveltuu käytettäväksi sellaisenaan pelloilla lannoitteena tai siitä voidaan valmistaa kompostoimalla multaa.

Tulevaisuuden liete -projekti

Jäteveden laatua seurataan päivittäin

Perämereen laskettavan puhdistetun jäteveden laatua seurataan päivittäin, ja ympäristöviranomaisille raportoidaan jäteveden laadusta neljännesvuosittain. Alla olevassa taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamolta Perämereen johdetun jäteveden laatu kuukausittain niiden tekijöiden osalta, joille on olemassa lupaehdot. Ohijuoksutukset on otettu huomioon lukuarvoja laskettaessa.

Kuukausi BOD7ATU
Pitoisuus     [mg O2/l]
BOD7ATU
Puhdistus-
teho [%]
PKok.
Pitoisuus     [mg P/l]
PKok.
Puhdistus-
teho[%]
NKok.
Pitoisuus     [mg N/l]
NKok.
Puhdistus-teho[%]
Tammikuu 3.9 98 0.32 96 45 31
Helmikuu 4.7 98 0.16 98 49 31
Maaliskuu 5.4 98 0.26 97 45 32
Huhtikuu 3.2 99 0.18 98 39 36
Toukokuu 3.6 99 0.13 98 39 30
Kesäkuu 6.4 97 0.36 96 43 28
Heinäkuu 3.6 98 0.15 98 43 27
Elokuu 5.0 98 0.08 99 20 66
Syyskuu 8.0 96 0.34 96 14 76
Lokakuu 22.4 91 0.95 90 17 73
Marraskuu 76.3 67 6.01 43 66 6
Joulukuu 55.9 83 3.46 69 59 11
Ka. 2017 11.6 95 0.86 90 39 37
Lupaehto ≤ 15 ≥ 90 ≤ 0.5 ≥ 90 ≤ 20 (*) ≥ 70 (*)


* Typenpoistolupaehto on voimassa vain silloin, kun Tpros. ≥ 12 °C. Typenpoistoa koskeva lupaehto oli vuonna 2017 voimassa 26.6. – 28.10. Keskiarvo kokonaistyppipitoisuudelle oli tuona aikana 23 mg N/l ja puhdistusteho 62 %.

Taskilan jätevedenpuhdistamo

Taskilan jätevedenpuhdistamon konttori
Virtaava vesi