Jätevedenpuhdistus

Oulun Vedellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa. Valtaosa jätevesistä puhdistetaan Oulun kaupungin Taskilan puhdistamolla, joka on Pohjois-Suomen suurin jätevedenpuhdistamo. Taskilassa käsitellään myös Muhoksen, Utajärven ja Iin jätevedet, jotka johdetaan puhdistamolle siirtoviemäreitä pitkin. Yli-Iin jätevedenpuhdistamolla käsitellään kirkonkylän kaava-alueelta tulevat yhdyskuntajätevedet. Oulunsalon alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:lle Kempeleeseen.

Taskilan puhdistamolla jätevesien puhdistus perustuu kemiallis-biologiseen prosessiin ja käsittelyn päävaiheet ovat välppäys, hiekanerotus, flokkaus, esiselkeytys, ilmastus, jälkiselkeytys ja jälkisuodatus. Lokakuussa 2018 otettiin puhdistamolla käyttöön MBR-kalvosuodatuslaitos, johon johdetaan noin 30 % tulevasta jätevedestä esiselkeytysvaiheen jälkeen. Kevään 2021 aikana valmistuu uusi lietteenkuivausrakennus, johon siirtyvät kaikki nykyiset lietteenkuivaustoiminnot vanhoista tiloista.

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen hyödyntäminen hankitaan kokonaispalveluna Operon Finland Oy:ltä. Liete käsitellään puhdistamolla hapotukseen ja hapetukseen perustuvalla menetelmällä, joka hygienisoi lietteen. Käsittelyn jälkeen liete soveltuu käytettäväksi sellaisenaan pelloilla lannoitteena tai siitä voidaan valmistaa kompostoimalla multaa.

Tulevaisuuden liete -projekti

Jäteveden laatua seurataan päivittäin

Perämereen laskettavan puhdistetun jäteveden laatua seurataan päivittäin, ja ympäristöviranomaisille raportoidaan jäteveden laadusta neljännesvuosittain. Alla olevassa taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamolta Perämereen johdetun jäteveden laatu kuukausittain niiden tekijöiden osalta, joille on olemassa lupaehdot. Ohijuoksutukset on otettu huomioon lukuarvoja laskettaessa.

Kuukausi BOD7ATU
Pitoisuus     [mg O2/l]
BOD7ATU
Puhdistus-
teho [%]
PKok.
Pitoisuus     [mg P/l]
PKok.
Puhdistus-
teho[%]
NKok.
Pitoisuus     [mg N/l]
NKok.
Puhdistus-teho[%]
Tammikuu 4.0 98 0.57 94 30 57
Helmikuu 9.0 96 0.57 95 36 49
Maaliskuu 1.9 99 0.18 98 28 58
Huhtikuu 3.9 98 0.21 98 35 49
Toukokuu 11.1 94 0.82 93 18 73
Kesäkuu 17.5 93 0.07 99 28 59
Heinäkuu 8.3 95 0.08 99 23 67
Elokuu 13.7 94 0.07 99 26 63
Syyskuu 2.3 99 0.12 99 12 82
Lokakuu 5.5 98 0.3 97 17 73
Marraskuu 6.1 97 1.17 88 15 74
Joulukuu 5.1 97 0.17 98 25 60
Ka. 2020 7.4 97 0.36 96 24 64
Lupaehto ≤ 15 ≥ 90 ≤ 0.5 ≥ 90 - ≥ 70 (*)


* Typenpoistolupaehto on voimassa silloin, kun Tpros. ≥ 12 °C. Lupaehto oli vuonna 2020 voimassa ajalla 12.6. – 30.10. Keskiarvo kokonaistyppipitoisuudelle oli tuona aikana 20 mg N/l ja puhdistusteho 70.5 %.

Taskilan jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistus

Kuva jätevedenpuhdistuksesta.

Taskilan jätevedenpuhdistamon konttori
Virtaava vesi