Sprinklerit

Kun suunnittelet sprinklerijärjestelmää, sinun tulee ensin tilata Oulun Vedeltä liitoslausunto.   

Sprinklerilaitteisto voidaan liittää verkostoon vasta vesijohtoverkon tarkastamisen jälkeen. On tärkeää tietää, riittääkö vesijohtoverkoston kapasiteetti sprinklereihin juuri kyseisessä kiinteistössä. Joskus vesimäärä ja painetaso voivat olla pienemmät kuin sprinklerilaitteisto vaatii. Laitteisto onkin suunniteltava siten, ettei vedenotto Oulun Veden verkostosta missään tilanteessa ylitä vesihuoltolaitoksen määrittämää vesimäärää.  Vesimäärän ja liitoskohdan minimipainetason määrittelee Oulun Vesi. 

Mikäli vesilaitoksen tarjoama kapasiteetti ei ole riittävä oman kiinteistösi kohdalla, on kiinteistölle rakennettava riittävän sammutusveden takaamiseksi esimerkiksi allas, sillä vesihuoltolaitos ei ole velvollinen järjestämään kiinteistöjen sammutusvettä.

Sprinkle­ri­so­pi­mukset 

Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja kohteella on sprinkleriliittymän liitoslausunto. 

Sprinkle­reiden testaaminen 

Kiinteistöjen sprinklerilaitteistojen toimivuus on varmistettava testaamalla laitteistot säännöllisesti.  

Sprinklerilaitteistojen testauksista tulee sopia Oulun Veden kanssa etukäteen, koska testauksiin liittyy aina riski vedenlaatuhäiriöihin. Sopimisen yhteydessä testauksen suorittajaa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin, miten tulee toimia. Lähtökohtana on aina, että testaus ei saa aiheuttaa häiriötä Oulun Veden muille asiakkaille. 

Tilaa sprinkleriliittymä

Sprinkleriliittymän sopimus- ja toimitusehdot

Vesilaitosyhdistys on laatinut valtakunnalliset ohjeet sprinklerilaitteistojen liittämisestä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Oulun Vesi on valmistellut näiden ohjeiden pohjalta Oulussa sovellettavat sprinkleriliittyjien sopimusehdot ja toimitusehdot, jotka Oulun Vesi liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt.

Sprinkleriliittyjien sopimusehdot

Sprinkleriliittyjien toimitusehdot

Kuva toimistosta