Teollisuusjätevesi

Asumajätevesivesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin

Mitä tahansa jätevettä ei voi laskea viemäriin. Vesilaitoksella ei ole vesihuoltolain mukaan velvollisuutta vastaanottaa verkostoonsa joko määrältään, laadultaan tai molemmilta ominaisuuksiltaan asumisjätevedestä merkittävästi poikkeavaa teollisuusjätevettä. Liittyminen voidaan kuitenkin toteuttaa erillisellä yksityisoikeudellisella sopimuksella.

Mikä on teollisuusjätevesisopimus?

Teollisuusjätevedeksi kutsutaan sellaista viemäriin johdettavaa jätevettä, joka poikkeaa laadultaan normaalista asumajätevedestä. Tyypillisesti tällaisia jätevesiä syntyy teollisesta toiminnasta, kuten elintarvike-, pintakäsittely-, maali-, betoni-, tekstiili-, kemian- ja graafisen alan teollisuudesta. Myös muusta elinkeinotoiminnasta voi syntyä asumajätevesistä poikkeavia vesiä, kuten esimerkiksi autojen pesu- ja huoltotoiminnassa syntyvät jätevedet, kaatopaikkavedet, pilaantuneiden maiden (PIMA) käsittelyssä syntyvät, energian tuotannon, pesuloiden, hammashuollon ja sairaaloiden jätevedet.

Teollisuusjätevesiin liittyviä asiakirjoja ovat teollisuusjätevesisopimus, käyttö- ja liittymissopimukset, vesilaitoksen toimitusehdot ja mahdollinen ympäristölupa.

Teollisuusjätevesisopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon monia lainsäädännön velvoitteita. Lainsäädännössä on asetettu mm. vesihuoltoa ja ympäristöä koskevia säädöksiä, jotka koskettavat oleellisesti myös teollisuusjätevesiä, mm. vesihuoltolaki, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä, valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, ympäristönsuojelulaki ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta.

Milloin tarvitaan sopimus?

Teollisuusjätevesisopimus tulee tehdä silloin, kun asumajätevesistä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesilaitoksen viemäriin ja teollisuusjätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutusta vesilaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin tai lietteen laatuun. Sopimus laaditaan myös silloin, jos teollisuusjätevesissä esiintyy sellaisia aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan.

Teollisuusjätevesisopimus tehdään yleensä sellaisen toimijan kanssa, joka on myös ympäristölupavelvollinen. Sopimus voi kuitenkin olla tarpeen solmia myös sellaisen toiminnanharjoittajan kanssa, jolla ei ole ympäristölupaa. Tilapäinen sopimus voidaan laatia satunnaisille jätevesierille ja lyhytaikaisille toiminnoille, joiden jäteveden laatu poikkeaa asumajätevedestä.

Sopimus voidaan tehdä myös jälkikäteen. Sopimus uusitaan, kun teollisuuslaitoksen toiminta, jäteveden määrä tai laatu muuttuu.

Miten sopimus laaditaan?

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä viemäriin johtamansa jäteveden laadusta, ainepäästöistä ja toiminnan vaikutuksista. Mikäli toiminnasta muodostuu normaalista asumajätevedestä poikkeavia vesiä, tulee ottaa yhteyttä Oulun Veteen, joka määrittelee viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot ja arvioi onko tarvetta laatia erillinen sopimus.

Yleensä teollisuusjätevesisopimuksen teko aloitetaan pyytämällä toiminnanharjoittajaa täyttämään teollisuusjätevesihakemus. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tieto jäteveden laadusta, mikä edellyttää näytteen ottamista viemäröitävästä jätevedestä. Tarvittavan analyysin laajuudesta kannattaa neuvotella etukäteen Oulun Veden kanssa. Tutkimus tilataan kaupalliselta laboratoriolta toiminnanharjoittajan kustannuksella.

Sopimusta laadittaessa voi olla tarpeen tutustua toiminnanharjoittajan tuotantotiloihin ja prosesseihin. Oulun Vesi arvioi saatujen tietojen perusteella mahdollisuutta teollisuusjätevesien vastaanottamiseen ja tarvetta ehtojen ja rajoitusten asettamiseen.

Tietojen pohjalta Oulun vesi laatii teollisuusjätevesisopimuksen, johon on kirjattu viemäriin johtamisen ehdot.

Laadittu sopimusluonnos toimitetaan toiminnanharjoittajalle tarkastettavaksi ja hyväksynnän jälkeen molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.

Finnish Industrial Wastewater Guide

 Jätevedenpuhdistamon altaita.

Avuksesi lupahakemuksen tekoon

Teollisuusjätevesihakemus, word

Viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot

Ota yhteyttä:

Laboratorioinsinööri
Anu Väänänen

anu.t.vaananen(at)ouka.fi
044 703 3863