Ympäristön tarkkailu

Yhteistarkkailuohjelmat

Taskilan ja Yli-Iin jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat edellyttävät, että jätevesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistön veden laatuun ja vesistön tilaan sekä kalastoon ja kalastukseen tarkkaillaan. Velvoitteidensa täyttämiseksi on Oulun Vesi mukana Oulun edustan vesi- ja kalataloustarkkailussa sekä Iijoen alaosan tarkkailussa, jotka toteutetaan yhteistarkkailuna usean toimijan kesken. Tarkkailuista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportit.

Pohjavesialueiden tarkkailu

Vedenottoalueilla tarkkaillaan säännöllisesti veden laatua ja pohjaveden pinnankorkeuksia hyvälaatuisen talousveden ja ympäristön kannalta kestävän vedenoton varmistamiseksi. Sallitut pumppausmäärät on määritelty aluekohtaisissa vedenottoluvissa ja lupaehtojen täyttymistä valvoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jokiveden tarkkailu

Hintan ja Kurkelanrannan pintavesilaitokset ottavat raakaveden Oulujoesta. Jokiveden laatua tarkkaillaan puhdistamoilla ja omavalvontalaboratoriossa päivittäin, jotta varmistetaan veden soveltuvuus talousveden valmistukseen.

Rannan kasveja järvimaisemassa