Lietteen käsittely ja hyödyntäminen

Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn hankinnan vuosina 2018–2019, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi VRJ Pohjois-Suomi Oy, joka valittiin palveluntuottajaksi teknisten liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä.

Hankintapäätöksestä jätettiin valitus markkinaoikeuteen, joka päätyi kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen. Syynä oli virheellinen hankintailmoitus, eli hankintamenettelyssä tapahtunut virhe. Markkinaoikeuden päätöksen seurauksena hankintamenettely on keskeytetty. (MAOn päätös: Nro 133/20, Dnro2079/42)

Jätevesilietteen käsittelyä jatkaa toistaiseksi Operon Finland Oy nykyisen, vuoteen 2024 asti voimassa olevalla sopimuksella. Taskilassa liete hygienisoidaan Kemicond-käsittelyllä ja Vasikkasuon kompostointitoiminnan päätyttyä, tuotehyväksynnän saanutta lannoitevalmistetta hyödynnetään peltokohteissa ja alueen biokaasulaitoksissa. Operon Finland Oy selvittää aktiivisesti yhdessä Oulun Veden kanssa uusia ja kestäviä kiertotalousratkaisuja lietteen sisältämien ravinteiden hyödyntämiseksi.

Operon Finland Oy

Toimitusjohtaja Mikko Laitinen
p. 040 7613727

sähköposti: etunimi.sukunimi@operongroup.fi    

Jätevesilietteiden käsittely Oulussa

Jätevesiliete käsitellään kemiallisesti hapettamalla Taskilan jätevedenpuhdistamon alueella hallituissa ja valvotuissa olosuhteissa. Käsittelyssä mm. poistetaan taudinaiheuttajat ja parannetaan lietteen käytettävyyttä. Lopputuloksena syntyy Ruokaviraston hyväksymä lannoitevalmiste, jota voi käyttää sellaisenaan lannoitteena tai jatkojalostaa esim. multatuotteeksi. Tuotteena valmiste kuuluu tyyppiryhmään 3A57 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet.

Tavoitteena lietteen hyötykäyttö

Jäteveden puhdistusprosessissa syntyvän lietteen käsittelyä ja käyttöä ohjaa mm. jätelaki, jonka mukaan jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava syntynyt jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se.

Puhdistamolietteet on mahdollista kierrättää valmistamalla niistä lannoitevalmisteita, jolloin lietteet käsitellään ennen hyötykäyttöä niin, että ne täyttävät lannoitevalmisteille asetetut haitallisten aineiden raja-arvot ja hygieniavaatimukset. Lannoitevalmisteiden tuotantoa ohjataan sekä EU-tasoisella että kansallisella lainsäädännöllä, jotka antavat kierrätyslannoitevalmisteille minimivaatimukset. Ne turvaavat lannoitevalmisteiden ja elintarvikkeiden laadun ja edistävät kierrätysravinteiden käyttöä.

Puhdistamolietepohjaisia lannoitevalmisteita saa Suomessa käyttää ainoastaan pelto- ja puutarhakäytössä, viherrakentamisessa sekä maisemoinnissa. Niiden käyttöä maataloudessa valvoo Ruokavirasto. Puhdistamolietetuhkan hyötykäyttö ei ole tällä hetkellä Suomessa sallittua.

Kierrätyslannoitteet ovat kiertotaloutta

Puhdistamoliete on tärkeä osa luonnon kiertokulkua: Puhdistamoliete sisältää arvokkaita ravinteita ja orgaanista ainetta, jotka saadaan lietteiden käsittelyn avulla takaisin hyötykäyttöön. Puhdistamopohjaisia maanparannusaineita ja multaa käytettäessä ravinteet palautetaan maaperään ja fosfori saadaan tehokkaaseen kiertoon. Kierrätyslannoitteilla voidaan korvata rajallisista uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettuja lannoitteita, joiden valmistus kuluttaa runsaasti energiaa.

Graafinen kuva kierrätyksestä

Taskilan jätevedenpuhdistamon satsaukset näkyvät puhdistustuloksissa

Kuva Taskilasta.

Yhteystiedot

Oulun Vesi

Johtaja Jouni Lähdemäki
p. 044 703 3810

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi  

Lietteen käyttöön liittyviä julkaisuja

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus

Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

Opas puhdistamolietteen maatalouskäyttöön

Lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Jätelaki (646/2011)

Lannoitevalmistelaki (539/2006)

Maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (24/11)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta (11/12)

Maa- ja metsätalousministeriö, lannoitevalmisteet