Talousveden puhdistus ja laatu

Oululaisten vedenlaatua valvotaan vuorokauden ympäri. Vesinäytteitä otetaan ympäri Oulua kiinteistöjen hanoista, esimerkiksi kouluista, päiväkodeista ja muista julkisten kiinteistöjen hanoista. Näytteitä otetaan vuosittain runsaasti. Talousveden pitää olla terveellistä ja sopivaa myös vesijohdoille ja vesikalusteille. 

Vesi on Oulun alueella pehmeää lukuunottamatta Oulunsaloa, jossa vesi on keskikovaa.

Missä ja miten vesi puhdistetaan?

Kanta-oululaisten vesi valmistetaan Oulujoen vedestä Hintan ja Kurkelanrannan vesilaitoksissa. Raakavettä otetaan joesta joka vuosi noin kymmenen miljoonaa kuutiota. Vettä valmistetaan nykyaikaisilla ja tehokkailla puhdistusmenetelmillä. Raakavedestä poistetaan kemiallisesti saostamalla mm. humusperäiset epäpuhtaudet, minkä jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodatukseen, otsonointiin ja aktiivihiilisuodatukseen. Puhdistettu talousvesi desinfioidaan käyttäjille turvalliseksi natriumhypokloriitilla ja ammoniumsulfaatilla. Lopuksi veden alkaliteettia ja kovuutta nostetaan hiilidioksidilla ja kalkkiliuoksella, jotta vesi ei syövytä vedenjakeluverkostoa. Kurkelanrannan vedenpuhdistamolla talousveteen lisätään myös pieni määrä Hangaskankaan pohjavettä ennen verkostoon johtamista.

Pohjavettäkin käsitellään

Oulun Vedellä on pohjavedenottamoita Hangaskankaalla, Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa. Pohjavettä johdetaan verkostoon käytettäväksi pääasiassa kunkin ottamon lähialueilla. Pohjavesien laadut eroavat toisistaan mm. kovuuden ja rautapitoisuuden osalta ja vesiä käsitellään tarpeen mukaan yleensä alkaloimalla ja UV-desinfioimalla. Paikoin vesistä poistetaan myös rautaa tai mangaania.

Kiinnostavia linkkejä:

vesi.fi - Kootusti vesitietoa koko Suomesta

Valviran talousvesisivut 

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesisivut

Maailman terveysjärjestön WHO:n Wash-sivut

Oheisesta kuvasta näet, millaisia vaiheita talousveden valmistuksessa on.

Graafinen kuva vedenpuhdistusprosessista

Laboratorio

Oulun Veden Omavalvontalaboratorio sijaitsee Hintan vedenpuhdistamolla. Laboratoriossa tutkitaan verkostoon lähtevien talousvesien laatua, puhdistusprosessin veden laatua sekä raakavesien veden laatua. Lisäksi tutkitaan säännöllisesti mm. vesitornien ja verkoston äärialueiden vesiä sekä uusien ja saneerauslinjojen vesiä ennen niiden käyttöönottoa. Laboratoriossa tehdään myös jätevedenpuhdistamon käyttötarkkailuun kuuluvia pika-analyysejä sekä jatkuvatoimisten mittareiden tarkkailua.

Talousvesien viranomaisvalvonta-analyysit ja jätevesien kuormitustarkkailuanalyysit teetetään ulkopuolisissa akkreditoiduissa laboratorioissa. Vuosittain omavalvontalaboratoriossa tehdään yhteensä noin 20 000 vesianalyysiä ja noin 2 500 jätevesianalyysiä. 

Verkostoon pumpattavan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetuksessaan (1352/2015) asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit teetetään ulkopuolisessa puolueettomassa laboratoriossa. Toimintaa valvovana viranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi. 

Vesilasin kuva.

Lisätäänkö juomaveteen klooria?

Kanta-Oulussa Oulujoesta saatava pintavesi tulee aina desinfioida kloorilla, jotta vesi on varmasti kuntalaiselle hygieenistä.

Pohjavesialueilla pohjavesi on pintavettä puhtaampaa ja paremmin suojassa maan alla, joten sitä ei tarvitse desinfioida ennen jakelua.

Desinfioinnilla varmistetaan, ettei vesi sisällä tauteja aiheuttavia mikrobeja. Klooraus keksittiin noin sata vuotta sitten ja se on yleisin tapa desinfioida vettä. Kloorauksen käyttöönotto on ollut merkittävin edistysaskel veden hygienian ja sen kautta väestön yleisen terveydentilan parantamiseksi. Veden kloorauksessa käytetään niin kutsuttua sidottua klooria, joka ei haise samalla tavalla kuin vaikkapa uimahalleissa käytettävä vapaa kloori.

Oulun Vedessä kloorin raja-arvo on 0,28 – 0,32 mg litrassa ja loppukesällä määrää voidaan hieman nostaa, kun jokivesi lämpenee. Klooria tulee riittää perimmäiseenkin putkeen, ja se varmistetaan verkostonäytteillä.

Lisätäänkö juomaveteen fluoria?

Oulun Veden alueella juomaveteen ei lisätä lainkaan fluoria, ja sen saannista tuleekin huolehtia käyttäen säännöllisesti fluorihammastahnaa. 

Mitä pitää ottaa huomioon pyykinpesussa Oulun alueella?

Oulun alueella vesi on joko pehmeää, hyvin pehmeää tai keskikovaa. Näet veden pehmeyden omalla asuinalueellasi Usein kysytyt kysymykset -sivulta

Kun vesi on erittäin pehmeää tai pehmeää, pyykinpesussa ei tarvitse tehdä muutoksia. Normaali pesuainemäärä riittää, ja sen määrä kannattaa tarkistaa myös pesuainepakkauksesta. Oulunsalon alueella on ainoastaan keskikovaa vettä, mutta sielläkään ei tarvitse käyttää pesuainetta enemmän kuin ohjeen mukaan. Liika pesuainemäärä ei ole tarpeen muutenkaan, ja se rasittaa myös vedenpuhdistamoita.

Kerran vuodessa pyykinpesukoneeseen ja tiskikoneeseen tulisi tehdä kalkinpoisto kaikilla alueilla.

Ekologisinta on pestä vaatteet niiden oikeassa lämpötilassa, annostella oikea (purkin määräämä) pesuainemäärä ja pestä täysiä koneellisia. Suomalaisia pesuaineita kannattaa suosia. 

Laadun valvonta

Talousveden laadun valvonta perustuu STM:n talousvesiasetukseen ja vesilaitoksen riskinarviointiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain ja säteilylain nojalla asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (STM asetus 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023). Asetuksessa säädetään talousveden laatuvaatimuksista ja –tavoitteista sekä desinfioinnista, talousveden säännöllisestä valvonnasta sekä talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioinnista ja hallinnasta.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan (WSP)- periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 7.2.2019.