Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikkö huolehtii Oulun Veden verkostohankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelutiimin kymmenen henkilön tehtäviin kuuluu mm. vesihuollon verkostojen suunnittelu ja suunnitteluttaminen, johtokartan ylläpito ja rakentajien tekninen asiakaspalvelu. Rakennuttamistiimin viisi henkilöä hoitavat verkostohankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtäviä.


Suunnittelu ja tekninen asiakaspalvelu

Vuonna 2019 suunnitteluhankkeita oli käynnissä kaikkiaan 17 kappaletta. Noin puolet suunnitteluhankkeista tehtiin omana työnä. Verkostokohteiden suunnitteluun käytettiin oma suunnittelu mukaan lukien vuonna 2019 noin 357 000 euroa, mikä on 3,8 % vuoden verkostoinvestoinneista. Konsulttisuunnitteluhankkeita oli käynnissä kaikkiaan 18 kappaletta. Uusia konsulttitoimeksiantoja käynnistyi 11 kappaletta. Konsulttitoimeksiannot tehtiin valtaosin puitesopimuskumppaneiden toimesta.  Oman suunnitteluorganisaation toimesta tehtiin 18 hanketta, joista 8 oli saneerauskohteita. Omana työnä tehtyjen suunnitteluhankkeiden lukumäärä oli edellisvuosia vähäisempi. Vuonna 2019 saneeraushankkeet olivat poikkeuksellisen laajoja.  Varsinaiseen suunnitteluun käytettiin 1,8 henkilötyövuotta. Oman suunnitteluorganisaation ylläpitäminen varsinkin saneeraushankkeissa on toiminnan ja talouden näkökulmasta kannattavaa.  
 

Verkostojen suunnitteluhankkeita


Vesihuollon kaavarunkovaiheen ja asemakaavavaiheen suunnittelu tehtiin lähes kokonaisuudessaan omana työnä. Omana työnä tehtiin yleissuunnittelua Hiukkavaaran Sarvikankaan alueella, Alppilan Bulevardilla, Kaijonharju-Linnanmaa -alueella sekä Tahkokankaalla. Vanhan Hiukkavaaran alueen vesihuollon yleissuunnittelu tehtiin konsulttityönä.  Vesihuollon verkostojen suunnittelu uudisalueilla tehtiin valtaosin konsulttityönä. Merkittävimmät uudiskohteet ovat Jäälin keskusta, Letonranta 2 alue sekä Hiukkavaaran keskuksen pohjoisosan Valkiaisjärventien alue, jonka suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta. Saneeraus-/korvausinvestointikohteiden suunnittelua tehtiin konsulttien toimesta Oulunsaloon Hailuodontielle välille Salonpääntie-lauttaranta sekä Kiiminkiin Autokujan pumppaamon ja Vesalanmäen väliselle johto-osalle. Omana työnä tehtiin saneeraussuunnittelua Lintulan ja Vesalanmäen alueille sekä Paltamontielle, Pääskystielle ja Sieppotielle. Liitoslausuntoja laadittiin 854 kpl, niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 30 %.  Liitoslausuntoja tilattiin poikkeuksellisen paljon viemärin toiminta-alueen ulkopuolelta. Lokakuun lopussa astui voimaan vaatimus rakennuksille, jotkasijaitsevat enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, perustasoa ankarammasta käsittelyvaatimuksesta. Lausuntojen käsittelyajan mediaani oli 7 pv ja keskiarvo 11 pv. Liitoslausuntojen suuresta määrästä johtuen niiden mediaani käsittelyaika ylitti viiden työpäivän tavoiteajan


Verkkotietojärjestelmä


Verkkotietojärjestelmän tietojen tarkentamiseksi tehtiin mittauksia Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon verkostoissa. Mittausaineiston siirtoa verkkotietojärjestelmään on tehty kahden kesätyöntekijän toimesta. Tavoitteena on saada johtokartan tietosisältö samalle tasolle koko kaupungin alueella vuoden 2020 aikana. Verkkotietojärjestelmän vesijohtoverkostomallin kalibrointi valmistui kantakaupungin osalta. Mallia on mahdollista käyttää työkaluna verkoston suunnittelussa ja mitoitustarkasteluissa.

 


Verkostoinvestoinnit


Verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 11,3 milj.€. Hankkeita oli yhteensä 35 kappaletta, joista saneeraushankkeita oli 25. Saneerausinvestointien osuus investoinnista oli 67 % eli 7,6 milj.€ Hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtiin lähes kokonaisuudessaan omana työnä. Merkittävä osa hankkeista oli yhteisiä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa. Rakennuttamiskustannukset olivat 296 000 euroa, mikä oli vain 2,6 % verkostoinvestoinneista.  Vuoden aikana vesihuoltoverkostoja rakennettiin ja saneerattiin yhteensä 49 km, josta saneerauksen osuus oli 17 km. Uusia vesijohtoja ja jäte- sekä hulevesiviemärietä rakennettiin yhteensä 32 kilometriä. Saneeraukset kohdistuivat isoihin runkolinjoihin, mikä pienensi saneeratun verkoston kokonaismäärää. Urakkakohteiden kilpailutilanne on säilynyt pääosin hyvänä ja osaavia urakoitsijoita on ollut hyvin tarjolla. Uudisalueiden vesihuoltoverkostoja on rakennettu maankäytön toteutusohjelman mukaisesti Korvenkylän ja Hiukkavaaran alueilla. Alla on esitetty tärkeimpien vesihuollon uudisrakennuskohteiden rakentamiskustannukset.

 

Saneerauskohteiden investoinnit olivat 7,6 milj.€ eli 72 % verkoston kokonaisinvestoinneista. Saneerausinvestointien osuus on edellisvuosien tapaan pystytty pitämään korkeana. Saneerauksia on tehty Lintulan, Raja-Taskilan, Rajakylän, Oulun keskustan, Toppilan sekä Santaniemen ja Häyrysenniemen alueilla. Vesihuoltoa rakennettiin myös Oulunportin teollisuus- ja työpaikka-alueille. Kiimingin alueella on rakennettu Välimaa-Mastotie paineviemäri. Haja-asutusalueella jätevesiviemäröintiä on rakennettu pohjavesialueilla Oulunsalossa ja Pikkaralassa.  Vuoden 2018 lopussa käynnistynyt päävesijohdon saneeraus Laanilasta Puolivälinkankaan vesitornille jatkui vuoden 2019. Urakka valmistuu vuonna 2020. Oulujoen siltojen uusimisen yhteydessä tehtävä Kurkelanrannan ja Laanilan putkitunnelien saneeraus käynnistyi vuonna 2019.

Keskustan sekaviemäröity alue supistui 2,3 hehtaaria ollen vuoden 2019 lopussa 37,7 hehtaaria. Haja-asutuksen viemäröintihanke toteutettiin Oulunsalon Kylänpuolen alueella.


Kehityshankkeet


Tiedonhallinnan prosessien kehittäminen -hankkeessa oli mukana Oulun Vesi sekä Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut. Hankkeen vetäjänä oli Assetpoint Oy. Hankkeessa luotiin toimintamallia infrahankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheiden tiedonhallinnalle. Hankkeessa tarkasteltu tiedonhallintatapa pohjautuu yhteiskäyttöalustan hyödyntämiseen. Sujuvalla ja vakioidulla toimintamallilla vältetään tiedon siiloutumista hankevaiheiden välillä ja toimintaa saadaan näin tehostettua.