Verkoston ylläpito

Verkoston pituudet kasvoivat

Loppuvuonna 2019 vesijohtoverkoston pituus oli 1 966 km, jätevesiviemäriverkoston 1 311 km ja hulevesiviemäriverkoston 659 km. Vesijohtovuotoja esiintyi 67 kappaletta. Kanta Oulun alueen vuotojen määrä oli erittäin pieni. Vesijohtoverkon vuotovesiprosentti oli kokonaisuutena erittäin hyvällä tasolla 10,3 prosenttia. Jätevesiviemäreitä huuhdeltiin ja puhdistettiin ohjelmoidusti kahden oman huuhteluauton sekä yksityisten huuhteluautojen voimin. Jätevesitukosten määrä pieneni ja niitä oli 88 kappaletta. Viemärin vuotovesiprosentti oli 31,4 prosenttia, mikä nousi hiukan edellisestä vuodesta. Suuria verkostohäiriöitä ei tapahtunut koko vuoden aikana, mutta muutamia vesi- ja jätevesivahinkoja tapahtui vesijohtovuotojen sekä viemäritukosten aiheuttamina.  Hollihan jätevesipumppaamon tuloviemärissä sijaitseva sulkuluukku sekä pumppaamon jätevesien ohitukseen tarkoitetut sulkuluukut uusittiin. Toimenpiteellä varmistettiin meriveden pysyminen poissa jätevesiviemäristä ja Hollihaan pumppaamon hätäylivuotoreitin toiminta.  


Etäluettavien vesimittareiden pilotti


Kesäkuussa asennettiin Kuivasrannan alueelle noin 80 kappaletta komposiittirunkoisia etäluettavia vesimittareita. Vesimittarit ovat paristokäyttöisiä ja niiden toiminta-ajaksi on valmistaja luvannut yli kymmenen vuotta. Vesimittarit liikennöivät Digitan LoRaWAN-tiedonsiirtoverkossa ja vuoden vaihteessa valmistuneen liikennöintiraportin mukaan tieto on siirtynyt mittareista onnistuneesti. LoRaWan -tekniikkaa testattiin myös esim. pinnankorkeus- ja paineantureilla.

    
Uusi mobiilikartta


Kenttätyöskentelyn apuvälineeksi käyttöönotettiin Trimble UTG karttaohjelmisto, mikä mahdollistaa verkostokartan käytön maastossa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Näin ollen jokaisella verkoston ylläpidon henkilöllä on ajantasainen kartta aina mukana työkohteessa. Trimble UTG mahdollistaa tehtyjen töiden dokumentoinnin suoraan 
karttajärjestelmään ja venttiilien sulkemisella automattisen häiriöilmoituksen Oulun Veden kotisivujen häiriökarttaan. 

 
Verkostoautomaatio 


Jäte- ja sadevesi pumppaamoiden osalta vuonna 2019 jatkettiin kohteiden liittämistä Cromi- valvomoon. Kohteita Kiimingissä, Haukiputaalla ja Yli-Iissä saatiin liitettyä valvomojärjestelmään pumppaamoiden ohjauslogiikan saneerauksen yhteydessä. Marraskuussa 2019 liitettiin Oulunsalon jätevesi kohteet Cromi-valvomoon, jolloin vanhan valvomojärjestelmän käytöstä voitiin luopua.


Vuotovesiselvitykset


Kiimingissä ja Ylikiimingissä tehtiin kevään ja kesän aikana vuotovesitutkimuksia. Tutkimukset suoritettiin VUOVE-mittauksina, jossa virtaavasta jätevedestä mitataan tiettyjä veden ominaisuuksia. Näiden avulla voidaan päätellä, että onko jätevedessä mukana sade- tai maaperän vuotovesiä. Tutkimuksissa löydettiin kaksi aluetta, joista havaittiin tulevan erittäin paljon vuotovesiä jätevesiviemäriverkostoomme. Toinen alueista pystyttiin korjaamaan jätevesikaivojen kansia korottamalla ja toinen alue päätyi investointikohteeksi, jossa koko alueen kadut ja kunnallistekniikka uusitaan. 


Vesitornien muraalit


Kesällä 2019 maalautettiin muraalit Maikkulan ja Kiimingin vesitorneihin. Maikkulan vesitornin alaosa sai ympärilleen lumpeita ja Kiimingin vesitorni viereisen leikkipuiston innoittamana ihmisiä ja leikkiviä lapsia.  Edellisenä vuonna Hollihaan pumppaamolle ja Puolivälinkankaan vesitornille tehdyt muraalit olivat saaneet olla rauhassa ja kohteista saatiin paljon positiivista palautetta.